Avtal och övenskommelser

SIP

Samordnad individuell plan
Samverkansdokument mellan regionen och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst.

Detta samverkansdokument är framtaget av SVOM. Det grundar sig på nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i socialtjänstlagen (2001:453,SoL) som gäller from 1 januari 2010, (regeringens proposition 2008/09:193).

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214