Regionens arbete

Region Jämtland Härjedalen är förvaltningsmyndighet för sydsamiskan vilket innebär ett särskilt ansvar att främja och stärka sydsamiskt språk och kultur.

Sedan 2011 har regionen arbetat aktivt med de nationella minoriteternas rättigheter. Detta innebär flera saker.

Vi arbetar långsiktigt för att integrera de nationella minoritetsspråken i texter, verksamheter och skyltningsarbeten. Särskild prioritet ges till det sydsamiska språket och till verksamheter som riktar sig till barn.

Region Jämtland Härjedalen arbetar aktivt med att stärka kompetensen bland vårdpersonalen i frågor som rör samisk kultur och hälsa. Samer, och personer från andra minoritetsgruper, har rätt till ett gott bemötande och en likvärdig vård. Det förutsätter att kompetensluckor tas på allvar och åtgärdas, vilket är ett arbete som pågår fortlöpande.

Psykisk ohälsa är ett särskilt fokusområde. Region Jämtland Härjedalen arbetar långsiktigt med att förebygga och behandla psykisk ohälsa bland samer, en grupp som i flera studier har uppvisat högre risk för psykisk ohälsa än andra grupper. Detta görs dels genom kompetenshöjande insatser bland personal som möter samer med psykisk ohälsa och dels genom en tät samverkan med kompetenscentrum i framför allt Norge. Sedan 2015 är de nationella minoriterna utpekade som prioriterade patientgrupper i regionplanen.

Arbetet bedrivs främst inom Region Jämtland Härjedalens samrådsgrupp för de nationella minoriteterna. Här ingår representanter från Region Jämtland Härjedalen, länets samebyar och den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra. Ordförande för samrådsgruppen är utvecklingschefen i Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen samråder för närvarande inte med någon annan nationell minoritet, men söker regelbundet kontakt. Vi välkomnar representanter från övriga grupper att kontakta oss.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)