HFS - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det hälsofrämjande nätverket

Sedan 1997 är landstinget medlem i det nationella nätverket HFS, Hälsofrämjande sjukvård. Ett ideellt idéburet nätverk som har till uppgift att utveckla hälso- och sjukvården till ett mer hälsofrämjande och helhetsorienterat synsätt. Genom att bland annat stödja det interna utvecklingsarbetet. Samt att vara med i den offentliga diskussionen.
Förutom vår organisation är alla landsting/regioner i Sverige med. Hela utvecklingsprocessen går ut på att bland annat att kunna lära sig av varandra. Att tillsammans med andra landsting/regioner utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.   

Vad betyder detta för Region Jämtland Härjedalen?
Det betyder att tack vare HFS får organisationen tillgång till en bred erfarenhet, kunskap och samarbetspartners inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Det kan innebära att metodutvecklingen kan gå lite snabbare. Det vinner alla på. Kan också betyda att vår organisations "röst" kan nå myndigheterna starkare genom en gemensam röst framåt. 

Vem jobbar för HFS inom vår region?
Nätverket styrs av ett presidium bestående av en representant per organisation. Region Jämtland Härjedalens representant heter Urban Tirén, Landstingsöverläkare. Varje medlemsorganisation har också en eller flera processledare. Inom vår region heter processledaren Anna Swanson Danielsson, Folkhälsoenheten. 
Inom organisationen finns även ett antal personer som deltar i HFS temagrupper.

  • Fysisk aktivitet, kontaktperson Helena Månsson Sandberg, Fysisk aktivitet på recept
  • Matvanor, kontaktperson Berit Andersson, Främja goda matvanor
  • Tobaksprevention, kontaktperson Ewa Jonsson, Tobaksprevention
  • Alkoholsprevention, kontaktperson Thomas Andersson, Mobilisering mot droger
  • Sexuell hälsa,kontaktperson Maria Lindgren, Sexuell hälsa


HFS är även en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services som initierades av WHO 1993.  

Var kan jag läsa mer om HFS och dess arbete?
HFS har en hemsida, adressen är: www.hfsnatverket.se   

Kontakt:
Urban Tirén
Landstingsöverläkare
Region Jämtland Härjedalen                    
E-mail: urban.tiren@regionjh.se

Anna Swanson Danielsson
Processledare/kommunikatör
Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen
Tel: 063-14 75 64                                   
E-mail: anna.swanson@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214