Utvecklingsuppdrag Primärvården

Till och med 2017 har 31 stycken utvecklingsuppdrag bedrivits!

Nu har den sjunde omgångens utvecklingsuppdrag inom primärvården blivit utsedda med start från och med höst 2018 till och med maj 2019. I denna omgång beviljades åtta uppdrag utvecklingsmedel. Det är:

"Att utveckla och implementera arbetssätt kring levnadsvanor i Primärvården i Region JH" ST läkare i PV, fölande HC är representerade: Järpen, Åre, Krokom, Myrviken, Lugnvik, Brunflo, Odensala, Backe och Funäsdalen.
Att arbete med prevention utifrån levnadsvanor är viktigt, detta finns visat i många studier, inte minst erfarenheter från Norr- och Västerbotten, Habos och Sollentunas primärvård (Monica studien bla). I region Jämtland Härjedalen finns ingen samsyn kring hur detta arbete ska bedrivas. Syfte och mål är bland annat att väcka intresse och engagemang kring levnadsvanors betydelse för hälsa hos våra medarbetare på våra respektive enheter. Öka kunskapen hos PV medarbetare kring hur man bäst samtalar med patienter om levnadsvanor.

"Forum för utvecklingsarbete i RJHs primärvård" Myrviken HC.
Sjukvården är en kunskapsorganisation i ständig förändring och utveckling, så väl beträffande medicinska kunskaper och metoder som driftsformer för verksamheten. De kommande åren väntas omvälvande förändringar i organisation och drift av svensk sjukvård, förändringar som inte minst kommer påverka primärvården och dess uppdrag. Syfte och mål med utvecklingsuppdraget är uppdaterad och fördjupad kunskap inom förbättringskunskap och bedrivande av utvecklingsarbete hos medarbetare i primärvården i RJH. Införande av återkommande punkt på distriktsläkarnas lokala fortbildningsdagar rörande inspiration för, presentation av och diskussion kring pågående/genomförda/kommande utvecklingsarbeten och förbättringsområden.


Minska den psykiska och fysiska ohälsan bland äldre kvinnor. HC Ripan
Depression förekommer i högre grad hos äldre än hos yngre personer. Många äldre lever dessutom i ensamhet, i isolering och en avsaknad av en mening med livet. Det kan konstatera att det saknas en bredare kunskap på många områden avseende psykisk ohälsa hos äldre personer. Syfte och mål med utvecklingsuppdraget är att öka välbefinnande genom att skapa mötestillfällen för reflektion hos en grupp äldre kvinnor. Målet är att minska den psykiska ohälsan och kunna bidra med verktyg för att hantera det fysiska och psykiska åldrandets svårigheter.

Hälsocoachning Krokoms HC
Syftet men utvecklingsuppdraget är att erbjuda kunderna hälsocoachning/ -lotsning till bättre levnadsvanor och hälsa utifrån dennes önskemål och behov. Vårt mål är att hjälpa, stödja och stötta dem att göra hälsosamma val och underlätta goda levnadsvanor och i de fall vi själva inte kan hjälpa hänvisa till rätt instans för vård/ motivation/ behandling.
Målet är att få kunderna att må bättre på kort och lång sikt men öka deras livskvalitet för hela livet. Som följd av insatserna ses på sikt även minskade kostnader för vård orsakad av ohälsa som kunnat förebyggas och minskade antal sjukskrivningsdagar orsakade av densamma.

Gravidyoga för gravida med psykisk ohälsa Krokoms HC.
Graviditeten är en tid för reflektion. Många bearbetar sin relation till sina egna föräldrar. Men framför allt tänker man över och förbereder sej inför sin egen roll som förälder. Givetvis funderar man även på hur relationen till sin partner-om man har någon-kommer att förändras och att livet aldrig mer kommer att bli sej likt. Syfte och mål med utvecklingsuppdraget är: Minska risker för psykisk ohälsa under och efter graviditet samt pp-deppression. Samt ge bättre psykisk hälsa. Yogan minskar stress oro och stärker nervsystemet. Uthållighetsövningar ökar tilliten och tron på den egna förmågan.
 
Seniorträning, hälsofrämjande och fallpreventiv tänkandet i primärvården. Hälsorum Offerdal.
På hälsocentralen ser vi ett stort behov hos gruppen äldre, 65 år och uppåt, att regelbundet kunna få träna. Både träningseffekterna men även de positiva sociala effekterna av att ses och träna tillsammans ser vi som eftersträvansvärda. Syftet är att genom samverkan skapa en långsiktigt hållbar seniorträning för Offerdalsbygdens äldre befolkning innehållande styrke- och balansträning samt social samvaro.

Tidigt föräldrastöd för förebyggande av barnfetma Samverkan mellan Krokoms HC, Föräldra- och barnhälsan, och Mödrahälsovården.
Mödrahälsovården i regionen har sedan januari 2017 arbetat med implementering av "Viktiga mammor Z-län (VMZ)". Övervikt och fetma i samband med graviditet kan leda till svåra komplikationer för både kvinnan och barnet. Syftet med "Tidigt föräldrastöd för förebyggande av barnfetma" är att skapa en vårdkedja eller patientflöde mellan MHV och PV, för att ge fortsatt stöd till de föräldrar som påbörjat en livsstilsförändring med stöd från MVC och VMZ. Målet är att främja en hälsosam viktutveckling hos nyblivna mammor, förebygga barnfetma och främja goda levnadsvanor hos familjer i vår region.

Hemmonitorering Ragunda närvårdsområde.
En utmaning som Regionen har är de långa avstånden, den glesa befolkningen, glesbygdsområden med hög CNI. Hur kan vi hjälpa våra medborgare att bibehålla sin hälsa så länge som möjligt till minsta möjliga kostnad? Ur den frågeställningen väcktes idén om att monitorera patienter i hemmet i avsikt att tidigt upptäcka behandlingssvikt hos kroniska patientgrupper så som astmatiker, KOL patienter, hjärtsviktspatienter, diabetiker och hypertonipatienter, men även andra patientgrupper så som de med ångest och depression samt potentiellt framtida patienter som idag lider av fetma eller mycket låg fysisk aktivitet. Med uppdraget förväntas komma en helt ny vårdtjänst till medborgarna och till denna ett helt nytt arbetssätt för medarbetarna.

Fortsättning från förra omgångens utvecklingsuppdrag:
"Strukturerat arbete som ökar det preventiva arbetssättet i primärvården" Lit HC
Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder är råd och stöd grundläggande i behandlingen. Primärvården är många gånger första instans där individerna kan fångas upp. Syftet med projektet är att utveckla en struktur och ett arbetssätt för det preventiva arbetet på HC, gällande levnadsvanor.
Kontakt: Birgitta Aldevärn, Åsa Nilsson och Johan Sernheim 

 

 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214