Avslutna Utvecklingsuppdr höst 2017 - vår 2018


"Förebygga ohälsa bland samer i primärvården" Föllinge HC
Syftet med arbetet var att genom förebyggande arbete skapa en god kontakt med samer i Föllinge/Krokom samt stärka hälsan hos den samiska befolkningen. Utveckla en lokal struktur/ arbetssätt som fungerar långsiktigt i den ordinarie verksamheten och på sikt i hela primärvården.

Slutsats: Et finns ett stort behov och intresse av information gentemot medborgarna där man är verksam samt idéer om förbättringar och vidareutveckling av primärvården.
Det måste finnas en samrådsgrupp med lokal förankring för att bedriva ett förbättringsarbete. Lika viktigt är förståelse från vårdpersonal vilket gör att kulturkompetens utbildning är avgörande. 
SlutrapportPDF
Kontakt: Marja-Kristine Oskal Persson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Smärtgruppbehandling med KRT" Krokom HC
Använda ett tydligt utarbetat pedagogiskt material som kan förbättra behandlarnas kommunikation runt smärtproblem för att på så sätt öka patienters förståelse och därmed snabbare uppnå önskat resultat för gruppen patienter som utvecklat långvarig smärta. Kan generaliseras i verksamheten på alla Hc, till viss del är materialbaserat.

Slutsats: En av fler sutsater är att det är högst osäkert om rehabilitering med KRT kan starta något tidigare än efter tre månader. Innan det kan man knappast veta om detta är en patient som riskerar mer långvariga besvär från rörelseapparaten. Undersökningar m.m. är ibland inte helt klara och patienten kan inte tänka sig att gå in i rehabfas om alla svar inte kommit in.
SlutrapportPDF
Presentation sammanfattningPDF
Kontakt: Elisabeth Landegren Eriksson   Monica Fredriksson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Diabetesskola" Lugnvik HC
Med ett strukturerat program framtaget av SKL förväntar vi oss att kunna starta en diabetesskola för patienter med Typ-2 diabetes i syfte att genom att ge patienterna ökad kunskap, få dem mer delaktiga i sin sjukdom samt undersöka om detta är ett program som skulle kunna permanentas och kanske även användas på fler enheter i region Jämtland Härjedalen. Även grupputbildning kan vara av fördel för många.

Slutsats: En av slutsatserna är att gruppledarna behöver ha deltagarnas behov av ökad kunskap och kunskapsutbyte som mål. Gruppträffarna tar avstamp i att vi har samlat en grupp människor som har diagnosen diabetes typ 2. Gruppledarna har kunskap i själva sjukdomen och kan dela med sig av det men att leda gruppen i förändring av levnadsvanor, acceptans av sjukdom och att kunna leva med sin sjukdom/sina sjukdomar kräver pedagogiska kunskaper. Det innebär även att gruppen bör vara aktiv för att kunna hjälpa varandra.
SlutrapportPDF
Kontakt:  Ingela Lindström   Maria Westerlund

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"DSK-mottagning Astma/KOL" Krokom/Föllinge HC
Eftersom det inte finns någon standardiserad Astma/KOL mottagning inom primärvården i Jämtlands län vill vi utarbeta rutiner och riktlinjer för denna patientgrupp.  I samarbete med lungmottagningen, MLA Krokoms närvårdsområde, barnkliniken samt astma/KOL dsk vid Krokoms samt Föllinges HC. Efter socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma/KOL. 

Slutsats: Det tar tid att implementera nya arbetssätt i hela arbetsgruppen, men vår målsättning är vi på sikt ska bli mer uppmärksamma på att diagnosticera astma och KOL samt att alla patienter ska få en strukturerad uppföljning utifrån behov.
SlutrapportPDF
Kontakt: Christina Green Thomas  Malin Cooper

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Virtuella patientgrupper"
NVO Härjedalen
På grund av de långa avstånden finns det ett stort behov av att kunna erbjuda olika typer av gruppaktiviteter för våra patienter. Problemet blir så få deltagare i varje grupp på grund av just avstånden. Vill utveckla konceptet virtuella patientgrupper med en ökad folkhälsa som resultat. Hitta en arbetsform som, i samarbete mellan berörda hälsocentraler blir enkel att genomföra.

Slutsats: Arbetet med virtuella grupper har varit värdefullt och har bidragit till att komma en bit på väg i ett arbete som vi tror har betydelse på lång sikt. Det är svårt att ”få med alla på tåget”, att alltså implementera nya arbetssätt på olika enheter när det dessutom är långt mellan våra hälsocentraler.
SlutrapportPDF
Kontakt Matilda Blomdal


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214