Frågor och svar

Tryck på aktuell fråga för att läsa svaret.

1  Varför genomförs den här undersökningen?
2  Varför ska jag fylla i enkäten?
3  Varför har just jag fått enkäten?
4 Varför får jag så många blå kuvert?
5 Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?
6 Vilken typ av frågor har enkäten?
7 Hur skickar jag in pappersenkäten?
8 Kan jag fylla i enkäten på mobil, surfplatta eller dator?
9 Jag har tappat bort enkäten men jag vill ändå svara på den, kan jag få en ny?
10 Hur gör jag om jag har slängt/tappat bort svarskuvertet och inte vill/kan använda
     webben?
11 Hur fort måste jag skicka in enkäten?
12 Vi är flera i samma hushåll som har fått varsin enkät, måste vi alla fylla i var sin enkät?
13 Finns enkäten på andra språk än svenska?
14 Jag är synskadad eller har svårt med språket, kan jag få stöd någonstans?
15 Hur ska jag svara på enkäten om jag är gravid?
16 Kan t.ex. en anhörig svara på frågorna om den som fått enkäten är så sjuk eller
     handikappad att hon/han inte kan fylla i enkäten själv?
17 Personen som skulle svara på enkäten är avliden, vad gör jag/vi?
18 Personen som ska svara på enkäten är bortrest, kan den personen svara när hon/han
     kommer hem igen?
19 Jag har fått enkäten men jag vill inte delta, hur gör jag för att inte behöva få fler
     påminnelser?
20 Den som ska svara på enkäten har flyttat, kan de ändå svara på den? Jag har fått
     enkäten men jag vill inte delta, hur gör jag för att inte behöva få fler påminnelser? 
21 Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se vad jag har svarat?
22 Hur kommer lämnade uppgifter att används?
23 Var kan jag ta del av resultatet?
24 Jag har inte fått någon enkät men jag skulle vilja fylla i en ändå, kan jag det?25 Mer information

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varför genomförs den här undersökningen?
Hälsan i befolkningen förändras över tid och ser olika ut mellan olika grupper. Att samla in fakta om hälsan och levnadsvanorna i befolkningen ger en bild av läget som hjälper oss att planera hälsofrämjande insatser och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Varför ska jag fylla i enkäten?
Ditt svar är viktigt oavsett hur du upplever din hälsa. Genom ditt och den övriga befolkningens svar får vi reda på ni mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Varför har just jag fått enkäten?
Att just du har fått enkäten beror på slumpen. Av alla människor mellan 16 och 84 år som är folkbokförda i Jämtland Härjedalen har 9 600 personer slumpmässigt valts ut utifrån befolkningsregistret, en process som SCB har genomfört

Varför får jag så många blå kuvert?
Först skickas ett inbjudningsbrev med inloggningsuppgifter ut i början av mars med information om enkäten, användarnamn och lösenord om du vill svara på enkäten via webben. Själva enkäten skickas sedan ut i slutet av mars. Vid behov skickas två påminnelser ut. All post som har med undersökningen att göra skickas i blå kuvertet.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?
Det tar ca 15 minuter att fylla i enkäten

Vilken typ av frågor har enkäten?
Enkäten består av 64 frågor om: 

Upplevd hälsa och välbefinnande
Symtom och besvär
Hälsotillstånd
Levnadsvanor
Miljöhälsa
Arbete, utbildning och sysselsättning
Ekonomiska förhållanden
Trygghet och kränkning
Sociala relationer

Hur skickar jag in pappersenkäten?
Om du väljer att fylla i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet som redan har portot betalt.

Kan jag fylla i enkäten på mobil, surfplatta eller dator?
Enklast är att besvara enkäten elektroniskt på www.insamling.scb.se. Logga in med användarnamn och lösenord som finns på framsidan av inbjudningsbrevet du fick hem i brevlådan. Webbläsare som fungerar med webbenkäten är:

  • Internet Explorer (för PC)
  • Mozilla Firefox (för både PC och Mac)
  • Google Chrome (för PC)
  • Safari 4 (för Mac)

Nyare versioner av webbläsare fungerar oftast felfritt. Även äldre versioner kan fungera bra men webbsidorna kanske inte har ett helt korrekt utseende.
Om man vill svara på mobiltelefon eller läsplatta så är enkäten inte helt anpassad men det går ändå att svara på mobil och platta.

Jag har tappat bort enkäten men jag vill ändå svara på den, kan jag få en ny?
En ny enkät kommer automatiskt att skickas ut i början av maj till alla som inte har svarat, så då får du en ny chans att svara på enkäten.

Hur gör jag om jag har slängt/tappat bort svarskuvertet och inte vill/kan använda webben?
I första hand kan du ta ett eget kuvert som du inte behöver frankera och posta till adressen nedan:
Statistiska centralbyrån, Enkätenheten
Svarspost 20272644
708 01 Örebro

Eller skicka ett mejl till folkhalsa@scb.se och skriv ”NYTT SVARSKUVERT” i ämnesraden och skriv löpnumret som finns tryckt på enkätens framsida och består av 8 siffror. SCB ser då till att du får ett nytt kuvert.

Hur fort måste jag skicka in enkäten?
Det är bra om du kan besvara enkäten och skicka in den så fort som möjligt, helst inom ett par dagar men absolut senast i början på juni 2018.

Vi är flera i samma hushåll som har fått varsin enkät, måste vi alla fylla i var sin enkät?
Ja. Ni har blivit slumpmässigt utvalda och alla svar är viktiga.

Finns enkäten på andra språk än svenska?
Pappersenkäten skickas ut med post på svenska. På webben går det att besvara enkäten på både svenska och engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i punktskrift eller några andra språk.

Jag är synskadad eller har svårt med språket, kan jag få stöd någonstans?
Talande webb är ett hjälpmedel som gör att du kan få enkäten uppläst, den kan du ladda ner från http://www.funkaportalen.se/

Hur ska jag svara på enkäten om jag är gravid?
Svara som vanligt men ange den vikt du hade innan du blev gravid och skriv gärna en kommentar på sista sidan att du är gravid.

Kan t.ex. en anhörig svara på frågorna om den som fått enkäten är så sjuk eller handikappad att hon/han inte kan fylla i enkäten själv?
Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det ska dock vara den som har fått enkäten som ger de flesta svaren. Om inte det går, vänligen kontakta SCB via folkhalsa@scb.se eller 019-17 69 30 och ange det 8-siffriga löpnumret som finns tryckt på enkätens framsida, personnummer eller namn och adress så tas personen bort ur undersökningen.

Personen som skulle svara på enkäten är avliden, vad gör jag/vi?
Vi beklagar och ber om ursäkt för detta. SCB försöker använda så aktuella data som möjligt men det kan ändå bli så på grund av fördröjning i uppdateringen av befolkningsregistret. Kontakta SCB via folkhalsa@scb.se  eller 019-17 69 30 och ange det 8-siffriga löpnumret som finns tryckt på enkätens framsida eller den avlidnes personnummer eller namn och adress så skickas det inte fler påminnelser.

Personen som ska svara på enkäten är bortrest, kan den personen svara när hon/han kommer hem igen?
Om personen kommer hem senast i början av juni 2018 kan denna person fylla i enkäten då.

Den som ska svara på enkäten har flyttat, kan de ändå svara på den?
Om personen har flyttat inom Sverige kan personen fylla i enkäten i alla fall. Vänligen kontakta SCB via folkhalsa@scb.se  eller 019-17 69 30 och ange det 8-siffriga löpnumret som finns tryckt på enkätens framsida och den nya adressen, så skickas det ut nya inloggningsuppgifter och/eller ny enkät till den nya adressen.

Om personen har flyttat utomlands, var god meddela SCB detta så skickas inte fler påminnelser. Vänligen kontakta SCB via folkhalsa@scb.se  eller 019-17 69 30 och ange det 8-siffriga löpnumret som finns tryckt på enkätens framsida, personnumret eller namn och personens adress i Sverige.

Jag har fått enkäten men jag vill inte delta, hur gör jag för att inte behöva få fler påminnelser?
Deltagandet är frivilligt men ring gärna SCB 019-17 69 30 eller skicka ett meddelande till folkhälsa@scb.se och meddela att du inte vill delta så slipper du framtida påminnelser. Du behöver bara ange löpnumret som finns tryckt på enkätens framsida och består av 8 siffror. Annars går det bra med ditt personnummer eller namn och adress.

Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se vad jag har svarat?
Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i personuppgiftslagen och från den 25 maj 2018 i Europaparlamentets och Rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

Numret på blankettens baksida är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter framgår av missivbrevet).

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till landsting och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

Hur kommer lämnade uppgifter att används?
Uppgifterna används för att ta fram en nulägesbeskrivning om befolkningens hälsa och se utvecklingen jämfört med tidigare undersökningar. Dina svar kommer att kompletteras med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder, civilstånd, födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper), invandringsår, boendeområde, utbildning, inkomster, bidrag, sjuk- eller aktivitetsersättning och ålderspension.

Efter avslutad bearbetning hos SCB överlämnas avidentifierat material till Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland Härjedalen. Uppgifterna som hör till undersökningen kan komma att användas av forskare, myndigheter och andra som tar fram folkhälsostatistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess. Utlämnande av data omfattas av sekretess och sker efter särskild prövning.

Var kan jag ta del av resultatet?
www.regionjh.se/folkhalsa kommer resultat att läggas upp under början av 2019. Resultatet kommer att presenteras både på läns- och kommunnivå. Där finns även resultat från tidigare års undersökningar.

För att ta del av resultat på nationell nivå kommer det att finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Jag har inte fått någon enkät men jag skulle vilja fylla i en ändå, kan jag det?
Nej, tyvärr. I och med att de 9 600 personer slumpmässigt har blivit utvalda att besvara enkäten. Det är en återkommande enkät så du kanske får besvara den nästa gång. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.folkhalsomyndigheten.se

Mer information
Information om insamling lämnas av Statistiska centralbyrån (SCB)
Tel: 019-17 69 30
E-post: folkhalsa@scb.se

Information om syfte, mål och resultat för länet lämnas av Hanna Viklund, Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen
Tel: 063- 14 24 89
E-post: hanna.viklund@regionjh.se


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214