Läkemedel

Läkemedel är en viktig behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården. Det är angeläget att patienterna får tillgång till rätt läkemedel vid rätt tillfälle och på rätt sätt. För att kunna erbjuda lika vård till alla invånare i Jämtland är det viktigt att alla vårdenheter har samma strategier för läkemedelsbehandling till sina patienter, avseende t ex utbudsbegränsningar och effektiviseringar, specialsubventioner samt införande av nya läkemedel.

Läkemedelsgruppen ingår i Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och sedan januari 2011 finns styrgrupp läkemedel med syfte att få en bättre samordning kring läkemedelsfrågorna i regionen. Det sker löpande många förändringar inom läkemedelsområdet, inte minst den snabba takten av införandet av nya läkemedel, vilket gör att styrgruppen löpande behöver fatta beslut av övergripande karaktär i läkemedelsfrågor.

Enligt lag skall det finnas en läkemedelskommitté i varje landsting. Läkemedelskommittén tar fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i öppenvård, samt utbildar olika yrkesgrupper i läkemedelsfrågor.

Målet med regionens läkemedelsarbete är en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

I uppgifterna för läkemedelsarbetet ingår att:

  • Öka kunskaperna om läkemedel
  • Ansvara för sjukhusapoteksfunktionen
  • Öka patientsäkerheten genom att kvalitetssäkra läkemedelshanteringen
  • Vara sakkunniga vid upphandling av läkemedel och läkemedelsnära tjänster
  • Implementera, följa upp, analysera och utveckla Region Jämtland Härjedalens rekommendationer, rutiner och riktlinjer för användning av läkemedel
  • Arbeta för en minimal miljöpåverkan av läkemedel
  • Följa upp lagefterlevnaden samt skapa enkla förutsättningar för detta

Aktuellt

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214