Vem har ansvar för vad? Regionen/ folktandvården/ kommunen

 Beställarenhetens ansvar

  • Informera kommunen och folktandvården om regler och riktlinjer för den uppsökande verksamheten.
  • Till respektive kommun anvisa vilka kliniker som skall genomföra den uppsökande verksamheten.
  • Förmedla kontakter och underlätta samarbetet mellan kom-munen och folktandvården.
  • Tillhandahålla de blanketter och formulär som skall användas i samband med den uppsökande verksamheten samt den skriftliga information som skall lämnas till berörda personer.

  Kommunens ansvar

  • Utse en person (kommunansvarig), som skall fungera som den övergripande kontakten gentemot Beställarenheten, och vid behov folktandvården.
  • Kommunansvarige skall ansvara för den interna informationen i kommunen om den uppsökande verksamheten.
  • Anvisa en ansvarig kontaktperson per boendeenhet/hemtjänstområde eller motsvarande som skall svara för de direkta kontakterna samt för planläggning av den uppsökande verksamheten med folktandvården.
  • De personer som har rätt att erbjuda uppsök och utfärda underlag för intyg för nödvändig tandvård skall ha genomgått information/utbildning från landstinget, och därmed ha utsetts till behörig intygsutfärdare.
  • Intygsutfärdaren ansvarar för att undertecknad blankett ("Erbjudande om munhälsobedömning och intyg om nödvändig tandvård") sänds in till Beställarenheten.
  • Kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenheten/hemtjänstområdet eller motsvarande skall planera munhälsobedömnings besöken tillsammans med folktandvården så att verksamheten löper så effektivt som möjligt.
  • Kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenheten/hemtjänstområdet eller motsvarande skall i samråd med folktandvården planera utbild-ningen av berörd personal i kommunen. Varje utbildningstillfälle skall ha minst fem, men som mest tjugo deltagare.
  • Anvisa lokal, lämpligt utrustad, för utbildningstillfällen för kommunens personal/omvårdnadspersonal.

  Vid besök för munhälsobedömning skall berörd omvårdnadspersonal från kommunen eller anhörig närvara.

   • Omvårdnadspersonal eller motsvarande skall ge daglig munvård åt de boende som behöver hjälp med detta.
   • Vara folktandvården och Beställarenheten behjälplig vid uppföljning.
   • Vid behov skall omvårdnadspersonal eller närstående ledsaga berörd person vid besök vid tandvårdsmottagning.
   • Rapportera till Beställarenheten om den uppsökande verksamheten inte fungerar på avsett sätt (Avvikelserpport).

   Folktandvårdens ansvar

   • Planera besök för munhälsobedömning i samråd med kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenheten/hemtjänstområdet eller motsvarande.
   • Genomföra munhälsobedömningar enligt gällande överenskommelse och de riktlinjer och anvisningar som fastställts för den uppsökande verksamheten. Munhälsobe-dömning kan inte ersätta undersökning vid tandvårdsmottagning eller vice versa.
   • Genomföra utbildning till omvårdnadspersonal efter gemensam planering i samråd med kontaktperson alt. ansvarig vid boendeenhet/ hemtjänstområde/motsvarande. Varje utbildningstillfälle skall ha minst fem, men som mest tjugo deltagare.
   • Om behov av tandvård upptäcks vid munhälsobedömningen skall tandvård kunna erbjudas hos den klinik som genomför munhälsobedömningen. Tandvården kan dock utföras av valfri vårdgivare med hänsyn till berörd persons eget önskemål.
   • Vid behov skall folktandvården kunna kontaktas per telefon av närstående och personal för information och konsultation. Vid särskilda behov skall även konsultation i boendet kunna genomföras.
   • Rapportera till Beställarenheten om den uppsökande verksamheten inte fungerar på avsett sätt (Avvikelserapport).

   REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

   Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
   Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
   E-post: region@regionjh.se
   Telefon: 063-14 75 00 (växel)
   O
   rg. nr: 232100-0214