Barn och föräldrar

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. De viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa är familjeförhållanden, skolförhållanden och fritidsförhållanden. En ökning av psykosomatiska symtom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symtom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den oroande utvecklingen.

Utifrån resultatet från rapporten Skolelevers hälsa och levnadsvanor, Länsrapport läsår 2015–2016 Hälsosamtalet i skolan har ett antal prioriteringar föreslagits;

  • Arbetet med hälsa och välbefinnande bland flickor behöver prioriteras
  • Den fysiska aktiviteten är en levnadsvana som behöver stärkas och
  • Fortsatt arbete för att begränsa utvecklingen av övervikt och fetma
  • Övergripande utmaningar som finns är att hälsoläget skiljer sig mellan de lägre och högre årskurserna och att skillnaden i hälsa mellan könen ökar med ålder.