9 av 10 elever i grundskolan uppger att de mår bra men…

… samtidigt uppger var femte flicka i gymnasiet år 1 att de ofta eller alltid har känt sig ledsen eller nedstämd de senaste tre månaderna.

I länsrapporten ”Skolelevers hälsa och levnadsvanor” som Region Jämtland Härjedalen publicerar idag, blir det tydligt att hälsoläget bland länets skolelever försämras med stigande ålder och att könsskillnaderna blir tydligare ju äldre eleverna blir.

Läs hela pressmeddelandet HÄRPDF

Läs hela länsrapporten HÄR