Kommundialog Föräldraskapsstöd har genomförts hösten 2019

Folkhälsoenheten har i samverkan med Länsstyrelsen genomfört kommundialoger kring föräldraskapsstöd i länets åtta kommuner.

Syftet med kommundialogerna var en start till att skapa en nulägesbild över hur föräldraskapsstödet i Jämtlands län ser ut idag samt vilket behov av stöd kommunernas har i det långsiktiga arbetet. Under våren fortsätter arbetet med att sammanställa kommunernas kartläggning av Föräldraskapsstödet.

Målet är att få ett beslutsunderlag för fortsatt samverkan i enlighet med den *nya nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Mer info