Kommundialog Föräldraskapsstöd har genomförts hösten 2019

Folkhälsoenheten har i samverkan med Länsstyrelsen genomfört kommundialoger kring föräldraskapsstöd i länets åtta kommuner.

Syftet med kommundialogerna var en start till att skapa en nulägesbild över hur föräldraskapsstödet i Jämtlands län ser ut idag samt vilket behov av stöd kommunernas har i det långsiktiga arbetet. Under våren fortsätter arbetet med att sammanställa kommunernas kartläggning av Föräldraskapsstödet.

Målet är att få ett beslutsunderlag för fortsatt samverkan i enlighet med den *nya nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Mer info

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214