Utbildning för Hälso- och sjukvårdspersonal om samisk hälsa i höst

I samarbete med SANKS (Samisk nasjonalt
kompetensesenter – psykisk helsevern och rus) kommer två utbildningshalvdagar i höst att arrangeras kring samisk hälsa och vikten av kulturförståelse i mötet med samiska patienter.
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Hälso-och sjukvården och kan
erbjudas kostnadsfritt som en aktivitet i Projekt antistigma psykisk hälsa och suicid
på uppdrag från Folkhälsomyndigheten.
Utbildningen sänds digitalt via Teams och är kostnadsfri.

Läs mer här