Folkhälsorapportering

Folkhälsorapportering utgör på många vis grunden för regionens folkhälsoarbete. Genom folkhälsodata kan vi dels få kännedom om hälsoläget i befolkningen och dels göra behovsanalyser som kan fungera som underlag för politiker och tjänstemän inför prioriteringar och beslut. Särskilt viktigt att beakta i all folkhälsorapportering är de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i länet. Det kan handla om såväl ojämställdhet mellan män och kvinnor som ojämlikhet avseende socioekonomi eller andra faktorer.

Folkhälsoenheten samordnar arbetet för tre länsgemensamma datakällor inom folkhälsoområdet:
· Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, 16-84 år i befolkningen.
· Skolelevers drogvanor (CAN-enkäten), åk 9 och år 2 på gymnasiet.
· Hälsosamtalet i skolan, förskoleklass, åk 4, åk 7 och år 1 på gymnasiet.