Folkhälsorapportering

Folkhälsorapportering utgör på många vis grunden för regionens folkhälsoarbete. Genom folkhälsodata kan vi dels få kännedom om hälsoläget i befolkningen och dels göra behovsanalyser som kan fungera som underlag för politiker och tjänstemän inför prioriteringar och beslut. Särskilt viktigt att beakta i all folkhälsorapportering är de skillnader i hälsa som finns mellan olika grupper i länet. Det kan handla om såväl ojämställdhet mellan män och kvinnor som ojämlikhet avseende socioekonomi eller andra faktorer.

Folkhälsoenheten samordnar arbetet för tre länsgemensamma datakällor inom folkhälsoområdet:
· Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, 16-84 år i befolkningen.
· Skolelevers drogvanor (CAN-enkäten), åk 9 och år 2 på gymnasiet.
· Hälsosamtalet i skolan, förskoleklass, åk 4, åk 7 och år 1 på gymnasiet.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214