Frågor och svar

Varför genomförs den här undersökningen och varför ska jag fylla i den?
Varför ska jag fylla i enkäten?
Varför har just jag fått enkäten?
Varför får jag så många brev?
Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?
Hur ska jag skicka in enkäten?
Kan jag fylla i enkäten på mobil, läsplatta eller dator?
Jag har tappat bort enkäten men jag vill ändå svara på den, kan jag få en ny?
Hur gör jag om jag har slängt/tappat bort svarskuvertet och inte vill/kan
använda webben?
När måste jag skicka in enkäten?
Vi är flera i samma hushåll som har fått varsin enkät, måste vi alla fylla i
var sin enkät?
Finns enkäten på andra språk än svenska?
Jag är synskadad eller har svårt med språket, kan jag få stöd någonstans?
Hur ska jag svara på enkäten om jag är gravid?
Kan t.ex. en anhörig svara på frågorna om den som fått enkäten är så sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att hon/han inte kan fylla i enkäten själv?
Personen som skulle svara på enkäten är avliden, vad gör jag/vi?
Personen som ska svara på enkäten är bortrest, kan den personen svara när hon/han kommer hem igen?
Den som ska svara på enkäten har flyttat, kan de ändå svara på den?
Jag vill inte fylla i enkäten, hur gör jag för att inte behöva få fler påminnelser?
Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se mina svar?
Hur kommer lämnade uppgifter att används?
Var kan jag ta del av resultatet?
Jag har inte fått någon enkät men jag skulle vilja fylla i en ändå, kan jag det?
Mer information

Varför genomförs den här undersökningen och varför ska jag fylla i den?
Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur vår befolkning mår och lever. Hälsan i befolkningen förändras över tid och ser olika ut mellan olika grupper. Att samla in fakta om hälsan och levnadsvanorna i befolkningen ger en bild av läget som hjälper oss att planera hälsofrämjande insatser och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Varför ska jag fylla i enkäten?
Dina svar är viktiga oavsett hur du mår och lever. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Varför har just jag fått enkäten?
Att just du har fått enkäten beror på slumpen. Av alla människor som är 16 år eller äldre som är folkbokförda i Jämtland Härjedalen har 9 600 personer slumpmässigt valts ut utifrån befolkningsregistret, en process som Statistiska centralbyrån (SCB) har genomfört.

Varför får jag så många brev?
Först skickas ett inbjudningsbrev med inloggningsuppgifter ut i början av februari med information om enkäten, användarnamn och lösenord om du vill svara på enkäten via webben. Själva enkäten skickas sedan ut i slutet av februari. Vid behov skickas påminnelser ut.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?
Det tar ca 15 minuter att fylla i enkäten.

Hur ska jag skicka in enkäten?
Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är www.insamling.scb.se. Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet.

Om du väljer att fylla i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet som redan har portot betalt.

Kan jag fylla i enkäten på mobil, läsplatta eller dator?
Ja. Enklast är att besvara enkäten elektroniskt på www.insamling.scb.se. Logga in med användarnamn och lösenord som finns på framsidan av inbjudningsbrevet du fick hem i brevlådan. Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att uppgifterna inte är korrekt inmatade (felstavning, missat att skilja på stora och små bokstäver).

Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB tel: 010-479 60 35.

Webbläsare som fungerar med webbenkäten är:

  • Internet Explorer (för PC)
  • Mozilla Firefox (för både PC och Mac)
  • Edge (för både PC och Mac)
  • Google Chrome (för PC)
  • Safari (för Mac)

Nyare versioner av webbläsare fungerar oftast felfritt. Även äldre versioner kan fungera bra men webbsidorna kanske inte har ett helt korrekt utseende.

Jag har tappat bort enkäten men jag vill ändå svara på den, kan jag få en ny?
Om du vill ha en ny pappersenkät, kan du kontakta SCB, 010-479 60 35 eller skicka ett mejl till enkat@scb.se.

Hur gör jag om jag har slängt/tappat bort svarskuvertet och inte vill/kan använda webben?
I första hand kan du ta ett eget kuvert som du inte behöver frankera och posta till adressen nedan:
Statistiska centralbyrån Avdelningen för datainsamling
Svarspost Kundnummer 20272644
708 01 Örebro

Om du inte har ett eget kuvert kan du antingen kontakta SCB, 010-479 60 35 eller skicka ett mejl till enkat@scb.se med rubriken ”NYTT SVARSKUVERT” i ämnesraden (ange då gärna det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093). Då ser vi till att ett nytt kuvert skickas ut.

När måste jag skicka in enkäten?
Vi ber dig att svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast den 20:e maj 2022. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Vi är flera i samma hushåll som har fått varsin enkät, måste vi alla fylla i var sin enkät?
Ja. Ni har blivit slumpmässigt utvalda och alla svar är lika viktiga.

Finns enkäten på andra språk än svenska?
Pappersenkäten skickas ut med post på svenska. På webben går det att besvara enkäten på både svenska och engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i punktskrift eller några andra språk.

Jag är synskadad eller har svårt med språket, kan jag få stöd någonstans?Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Talande webb är ett hjälpmedel som gör att du kan få enkäten uppläst, den kan du ladda ner från http://www.funkaportalen.se/

Hur ska jag svara på enkäten om jag är gravid?
Svara som vanligt men ange den vikt du hade innan du blev gravid.

Kan t.ex. en anhörig svara på frågorna om den som fått enkäten är så sjuk eller har en funktionsnedsättning som gör att hon/han inte kan fylla i enkäten själv?
Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det är viktigt att det är den som fått enkäten som ger de flesta svaren. Om personen inte själv kan uppge svaren bör den tas bort ur undersökningen. Vi är då tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093.

Personen som skulle svara på enkäten är avliden, vad gör jag/vi?
Vi beklagar och ber om ursäkt för detta.SCB försöker använda så uppdaterade register som möjligt men det kan ändå bli så t.ex. fördröjning i uppdatering av befolkningsregistret. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093. Då slipper ni också påminnelser.

Personen som ska svara på enkäten är bortrest, kan den personen svara när hon/han kommer hem igen?
Om personen kommer hem senast 20 maj 2022 kan denna person fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Den som ska svara på enkäten har flyttat, kan de ändå svara på den?
Om personen har flyttat inom Sverige kan denne fylla i enkäten i alla fall. Om de flyttat utomlands och inte går att få tag på är vi tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093. Då slipper ni också påminnelser.

Jag vill inte fylla i enkäten, hur gör jag för att inte behöva få fler påminnelser?
Det är frivilligt att fylla i enkäten och inget kommer att hända om du avstår. Vi är tacksamma om du kontaktar SCB på 010-479 60 35 eller skickar ett mejl till enkat@scb.se med information om varför du inte vill delta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093. Då slipper du påminnelser.

Hur fungerar det med anonymiteten? Kan någon se mina svar?
Dina uppgifter skyddas av bl.a. offentlighets- och sekretesslagen och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. De insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen kan se vem som svarat vad.

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679, ”dataskyddsförordningen” samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. SCB:s och Folkhälsomyndighetens grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för statistiska ändamål (artikel 6.1.e och 9.2 j i dataskyddsförordningen). Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

Numret på blankettens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093 är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen (vilka uppgifter framgår av följebrevet).

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till Folkhälsomyndigheten och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat/rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

Hur kommer lämnade uppgifter att används?
Uppgifterna används för att ta fram en nulägesbeskrivning om befolkningens hälsa och se utvecklingen jämfört med tidigare undersökningar. Dina svar kommer att kompletteras med uppgifter som redan finns på SCB. Det är uppgifter om bl.a. kön, ålder, civilstånd, födelseland (i grupper), medborgarskap (i grupper), invandringsår, boendeområde, utbildning, inkomster, bidrag, sjuk- eller aktivitetsersättning och ålderspension.

Efter avslutad bearbetning hos SCB överlämnas avidentifierat material till Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland Härjedalen. Uppgifterna som hör till undersökningen kan komma att användas av forskare, myndigheter och andra som tar fram folkhälsostatistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av statistiksekretess. Utlämnande av data omfattas av sekretess och sker efter särskild prövning.

Var kan jag ta del av resultatet?
www.regionjh.se/folkhalsa kommer resultat att läggas upp under början av 2023. Resultatet kommer att presenteras både på läns- och kommunnivå. Där finns även resultat från tidigare års undersökningar.

För att ta del av resultat på nationell nivå kommer det att under hösten 2022 att läggas ut på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/. Resultaten kommer också att användas i linje med Folkhälsomyndighetens uppdrag t.ex. årlig folkhälsorapportering och uppföljning av hälsa i olika grupper.

Jag har inte fått någon enkät men jag skulle vilja fylla i en ändå, kan jag det?
Vilka som får enkäten bestäms av att SCB gör ett slumpmässigt urval, det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om du inte har fått hem en enkät. Undersökningen är återkommande så du kanske får besvara den nästa gång.Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på www.folkhalsomyndigheten.se.

Mer information
Information om insamling lämnas av Statistiska centralbyrån (SCB):
Tel: 010-479 60 35
E-post: enkat@scb.se

Information om syfte, mål och resultat för länet lämnas av: Hanna Viklund, Folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen
Tel: 063- 14 24 89
E-post: hanna.viklund@regionjh.se