Hälsosamtal i skolan och Föräldraskapstöd

Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. De viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa är familjeförhållanden, skolförhållanden och fritidsförhållanden. En ökning av psykosomatiska symtom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, stressrelaterade symtom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är några exempel på den oroande utvecklingen.

Utifrån resultatet från Skolelevers hälsa och levnadsvanor, länsrapport läsår 2019-2020 baserat på data från Hälsosamtalet i skolan, finns övergripande utmaningarna att hälsoläget skiljer sig mellan de lägre och högre årskurserna och att skillnaden i hälsa mellan könen ökar med åldern. Utifrån hälsoläget och den hälsoutveckling som resultatet visar, har tre prioriterade områden på länsnivå lyfts fram:

- arbetet med hälsa och välbefinnande bland flickor behöver prioriteras

- den fysiska aktiviteten är en levnadsvana som behöver stärkas

- arbeta främjande för att öka andelen elever med normalvikt.