Uppdrag Folkhälsoenheten

 

Folkhälsoenheten arbetar i enlighet med det övergripande nationella folkhälsomålet - God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik och relevanta styrdokument inom Region Jämtland Härjedalen.

 

Folkhälsoenhetens uppdrag 2018 består av att:

  • Bidra till en god hälsa på lika villkor för all, genom att skapa samverkansmöjligheter och kunskapshöjning för samhällsaktörer såsom kommuner, frivilligorganisationer, näringslivet m.fl.
  • Bedriva strategiskt folkhälsoarbete genom samordning, kompetens-, metod- och verksamhetsutveckling samt i övrigt stödja det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
  • Kontinuerligt mäta, kartlägga och analysera nuläge och hälsoutvecklingen i länet för att synliggöra befolkningens hälsosituation och som till grund kunskaps- och beslutsunderlag.
  • Sprida kunskap till befolkningen om levnadsvanornas betydelse för hälsan.
  • Ha kännedom om riktlinjer, handlingsplaner, strategier m.m. inom folkhälsoområdet.

 

Arbetet sker både internt inom våra egna verksamheter liksom externt i samverkan med kommuner, näringsliv, länsstyrelse, föreningsliv och andra samhällsaktörer.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214