Levnadsvanor

"Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga i befolkningen. Hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet utgör viktiga riskfaktorer för många av vår tids stora folk-sjukdomar, som till exempel hjärt- kärlsjukdom, cancer eller typ 2-diabetes. Tillsammans bidrar dessa levnadsvanor till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige".
Socialstyrelsen

Folkhälsoenheten finns bland annat till som stöd i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Just nu med fokus på implementeringen av Socialstyrelsens "Riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor" som uppdaterades 2018. Under varle levnadsvaneflik kan du läsa mer samt hitta stöd för levnadsvanearbetet.

I dokumentet "Manual levnadsvanearbete i Region JH" Pdf, 1.6 MB. finns de mest prioriterade riktlinjerna, var du som personal kan hitta mer information samt vilket material som kan hänvisas till patienter.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se