Psykisk hälsa

Denna sida är riktad till personal, vårdgivare och samarbetspartners som jobbar direkt eller indirekt med psykisk hälsa. Visar en del av det utvecklingsarbete som sker inom Region Jämtland Härjedalen inom psykisk hälsa. För patientinformation se 1177.se

Nyheter

Samordning Psykisk hälsa och suicidprevention
Inom folkhälsoenheten finns resurser med uppdrag kring regionintern samordning i arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Uppdraget innebär att samverka, samordna, driva, följa upp och rapportera beslutade aktiviteter utifrån fastställda utvecklings/handlingsplaner och projekt.

Utvecklingen av framtida mål och aktiviteter inom fokusområde psykisk hälsa ingår i uppdraget. Arbetet följer Långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa (lupen). Beslutad av regionfullmäktige 2022.

Nationella länkar om kunskapsstöd finns i högerspalten och i flikarna till vänster finns mer information om pågående insaster.

För information om länets samordnade insatser för psykisk hälsa och suicidprevention Psykisk hälsa/ohälsa - Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se).

Långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa (LUP-psykisk ohälsa) har haft sin första uppföljning i Regionstyrelsen. Uppföljning 2023. Pdf, 551.7 kB.
Redovisning av pågående utvecklingsarbeten och identifierade utvecklingsområden som följer LUP:ens uppdrag och mål. Ett antal uppföljningsbara parametrar/mätvärden har tagits fram för att följa hur länets invånare mår.