Psykisk hälsa

Denna sida är riktad till personal, vårdgivare och samarbetspartners som jobbar direkt eller indirekt med psykisk hälsa. Visar en del av det utvecklingsarbete som sker inom Region Jämtland Härjedalen inom psykisk hälsa. För patientinformation se 1177.se

Samordning
Med utgångspunkt i uppmärksammad pandemipåverkan med konsekvenser för folkhälsan i relation till förändrade livsvillkor samt avsaknad av regionintern strateg inom fokusområde psykisk hälsa finns sedan hösten 2020 en resurs tillsatt för regionintern samordning i arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Utvecklingsstrateg har som uppdrag att regionintern samverka, samordna, driva, följa upp och rapportera beslutade aktiviteter utifrån fastställda utvecklings/handlingsplaner och projekt. Strateg ska även delta i utvecklingen av framtida mål och aktiviteter inom området.

Pågående insatser
Inom ramen för ovanstående samordning har utvecklingsarbetet Antistigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid startats. Målet är att minska stigmatiserade attityder och diskriminering.

Under 2021 har aktiviteter genomförts enligt projektplan med befolkningsinriktade, kunskapshöjande och verksamhetsutvecklande insatser. Utvecklingsarbetet är förlängt för tiden 2022-2024 och finansieras av Folkhälsomyndigheten.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se