Psykisk hälsa

Stress, depression och ångest tillhör de stora folksjukdomarna i Sverige och ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Den psykiska ohälsan ökar mest av alla diagnoser i länet och utgör en ökande andel av primärvårdsbesöken liksom av sjukskrivningarna. 

Samordning
Med utgångspunkt i uppmärksammad pandemipåverkan med konsekvenser för folkhälsan i relation till förändrade livsvillkor samt avsaknad av regionintern strateg inom fokusområde psykisk hälsa finns sedan hösten 2020 en resurs tillsatt för regionintern samordning i arbetet för att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Utvecklinsstrateg Anna Frisk har som uppdrag att regioninterns samverka, samordna, driva, följa upp och rapportera beslutade aktiviteter utifrån fastställda utvecklings/handlingsplaner och projekt. Strateg ska även delta i utvecklingen av framtida mål och aktiviteter inom området.

Pågående insatser
Inom ramen för samordningsarbetet har projektet Antistigma kopplat till psykisk ohälsa och suicid startats med Malin Emmesjö som operativ samordnare. Med mål är att minska stigmatiserade attityder och diskriminering.
En rad olika aktivitet har både startats igång samt ligger i planeringsstadiet. Antistigmaprojektet pågår året ut (2021) och finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Tryck på respektive ring för mer information

Psykisk hälsaprojektet Stigma Kartläggning Hälsoguider Samisk hälsa Samisk kompetens Suicidpreventiv dag Utbildningsinsatser hbtqi

Gula ringar - Befolkningsinriktade insatser
Gröna ringar - Kunskapshöjande insatser
Blåa ringar - Verksamhetsutveckling

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se