Antistigma psykisk hälsa suicid

Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Stigmatisering innebär att en grupp, som anses avvika från normerna och betraktas som mindre värda i samhället, pekas ut och förknippas med negativa stereotyper. Detta kan leda till ett sämre bemötande och diskriminering, till exempel i arbetslivet eller inom vården. Den som blir stigmatiserad känner ofta skam vilket kan leda till att hen döljer sina besvär eller inte söker hjälp.

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa beror ofta på okunskap och fördomar. Sociala strukturer och ojämlika maktförhållanden i samhället kan leda till att personer med psykisk ohälsa i många sammanhang felaktigt betraktas som mindre värda.
(Text från Folkhälsomyndighetens hemsida)

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns bra information kring stigma. Se här: Varför det är så viktigt att arbeta med stigma kopplat till psykisk ohälsa.

Fortsatt utvecklingsarbete 2022-2024
Region Jämtland Härjedalen har, tillsammans med Region Skåne och Region Jönköping, under 2019-2021 drivit regionalt utvecklingsarbete antistigma psykisk hälsa och suicid. Detta utifrån uppdrag av Folkhälsomyndigheten under perioden 2020-2021. Insatserna har skett i samverkan med det länsövergripande suicidpreventiva arbetet och uppdrag psykisk hälsa.

Utvecklingsarbetet är förlängt till och med 2024. Under föregående period har vi sett positiva resultat i många aktiviteter. Aktiviteterna vi kommer att genomföra under 2022 är i huvudsak förlängningar, förbättringar och fördjupningar av redan påbörjade insatser. Nya utvecklingsområden som identifierats och ska påbörjas under denna period är stöd till legitimerad personal, inventering av anhörigstöd, utveckla kontakter med lokala föreningar…

Projekt Antistigma

Om antistigmasatsningen och processen till regionerna (Folkhälsomyndigheten) Pdf, 253.7 kB.

Projektplan 2022-2024 Region Jämtland Härjedalen Pdf, 407.3 kB.
Bilaga 1 Samisk hälsa Pdf, 275 kB.
Bilaga 2 Budget och tidsplan Pdf, 150.7 kB.

Dokument från projekttiden 2020-2021
Projektplan 2020-21 Pdf, 6.8 MB.
Info regionintern samordning psykisk ohälsa och suicid -21 Powerpoint, 122 kB.

Slutrapporter
Slutredovisning –regionalt utvecklingsarbete inom stigma kopplat till psykisk hälsa och suicid 2020-2021 Pdf, 340 kB.

Bilaga 1: Hälsoguider Pdf, 66 kB.
Bilaga 2: Utvärdering HBTQI och mångfaldsdiplomering Pdf, 221.6 kB.
Bilaga 3: Utbildningskatalog Pdf, 176.9 kB.
Bilaga 4: Program fokusvecka psykisk hälsa Pdf, 525.4 kB.
Bilaga 5: Utvärdering SANKS dag 1 Pdf, 126.4 kB.
Bilaga 6: Utvärdering SANKS dag 2 Pdf, 107.3 kB.
Bilaga 7: UM och antistigma Pdf, 110 kB.


Projektblomman 2022

Gula ringar - Befolkningsinriktade insatser
Gröna ringar - Kunskapshöjande insatser
Blåa ringar - Verksamhetsutveckling

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se