Hbtqi- och mångfaldsdiplomering

Som ett led i Region Jämtland Härjedalens värdegrundsarbete erbjuder Folkhälsoenheten Hbtqi- och mångfaldsdiplomering till regionens verksamheter. För att bland annat förebygga stigma rörande psykisk ohälsa och suicid.

Hbtqi- och mångfaldsdiplomeringen är starten på ett strukturerat och långsiktigt arbete kring normer, hbtqi, antistigma och jämlikhet. Genom ökad kunskap och medvetenhet ska verksamhetens medarbetare utveckla ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt som ska bidra till en god arbetsmiljö för regionens anställda, ett professionellt bemötande av patienter och andra besökare samt till en jämlik vård för länets befolkning.

Utbildningen pågår under cirka sex månader och innehåller både fysiska (anpassning utifrån pandemirestriktioner) och digitala utbildningsdelar samt individuella och verksamhetsgemensamma utvecklingsuppgifter mellan utbildningsträffarna. Utvecklingsarbetet ska utmynna i en handlingsplan där verksamheten beskriver hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
Läs mer om diplomeringen i dokumentet i högerspalten.

Fram tills idag (sept 2021) har sju verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen blivit Hbtqi- och mångfaldsdiplomerade!

Hbtq-certifierade verksamheter:
- Ungdomsmottagningen,
- Könsidentitetsmottagningen
- Psykiatriska akutmottagningen

Hbtq-diplomerade verksamheter:
- Hud- och STI-mottagningen
- Kommunikationsavdelningen.
- Forskning och utbildningsenheten
- Enhet Välfärd och klimat, Regional utveckling

För mer information kontakta Maria Lindgren Tel: 063-14 24 68


 


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se