Samisk hälsa

Utbildningsriktade insatser och information till den samiska befolkningen samt höjd samisk kulturkompetens i vården.

För personal inom Hälso- och sjukvården:
SANKS utbildning hösten 2022

Forskning visar att svensk vård ofta saknar tillräcklig kunskap för att kunna ge samiska patienter en likvärdig vård. Av dessa skäl har Region Jämtland Härjedalen ingått sedan 2015 ett samarbetsavtal med SANKS- Samisk nasjonalt kompetensesenter – psykisk helsevern och rus.

I samarbete med SANKS kommer två utbildningshalvdagar i höst att arrangeras kring samisk hälsa och vikten av kulturförståelse i mötet med samiska patienter. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom Hälso-och sjukvården och kan erbjudas kostnadsfritt som en aktivitet i Projekt antistigma psykisk hälsa och suicid på uppdrag från Folkhälsomyndigheten. Utbildningen sänds digitalt via Teams och är kostnadsfri.

För mer information och anmälan se HÄR

För mer information om de samiska aktiviteterna, ta kontakt med Anna Kråik Åström eller Kristofer Laula.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se