WHOs definition

"Sexualitet är en integrerad del av personligheten hos varje människa; man, kvinna och barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan få orgasm eller inte, och är inte heller summan av våra erotiska liv.

Sexualitet är mycket mer; den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet, den uttrycks i vad vi känner, hur vi rör oss, hur vi rör vid andra och själva tar emot beröring. Sexualitet påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och genom detta vår fysiska och psykiska hälsa?"

Sexuell och reproduktiv hälsa kan i enlighet med WHO's definition beskrivas som:

Sexuell hälsa
Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i förhållande till sexualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld.

Reproduktiv hälsa
Reproduktiv hälsa innefattar möjlighet till ett tillfredsställande och tryggt sexualliv utan oro för sjukdom, förmåga till fortplantning, frihet att planera sitt barnafödande, tillgång till effektiva och acceptabla metoder för familjeplanering, tillgång till en god hälso- och sjukvård så att kvinnor kan genomgå graviditet och förlossning i trygghet och att föräldrar ges bästa möjlighet att få friska barn.

Reproduktiva rättigheter
Reproduktiva rättigheter innefattar rätten att bestämma över sin egen reproduktion och är grundläggande för alla människor, och i arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Reproduktiva rättigheter omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Till de reproduktiva rättigheterna hör bland annat rätt att bestämma om, hur många och med vilket tidsintervall en kvinna önskar ha barn, tillgång till preventivmedel och abort, frihet från tvångssterilisering, tillgång och tillgänglighet till reproduktiv hälso- och sjukvård, samt tillgång till sexuell upplysning för att kunna göra egna informerade val om sin reproduktion.

Sexuella rättigheter
I motsats till reproduktiva rättigheter så finns ingen internationellt gällande definition för sexuella rättigheter. Sexuella rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna och innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet. Det innebär att människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, sexualitet, ålder, har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar och våld.

WHOs hemsida HÄR

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214