Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell och reproduktiv hälsa är en förutsättning för människors allmänna hälsa. Det påverkar de flesta människor genom hela livet och har betydelse för varje människas välbefinnande, självkänsla och nära relationer. Alla människor har rätt till en trygg och säker sexualitet fri från alla former av diskriminering, hot, tvång och våld.

Vad är SRHR?

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Det är alltså inte bara avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada.

Det handlar om mänskliga rättigheter. Alla har rätt att fatta beslut om sin egen kropp och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten. För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs att sexuella och reproduktiva rättigheter uppfylls. Det innebär att alla har rätt att:

  • respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande
  • fritt få definiera sin egen sexualitet, inklusive sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck
  • avgöra om och när en vill vara sexuellt aktiv
  • välja sina sexualpartners
  • ha säkra och njutbara sexuella upplevelser
  • välja om, när och med vem äktenskap ska ingås
  • avgöra om, när och hur en vill ha barn och hur många barn en vill ha
  • under hela livet ha tillgång till information, resurser, tjänster och det stöd som krävs för att uppnå det ovanstående, utan risk för diskriminering, tvång, utnyttjade och våld.

(Guttmacher-Lancet-kommissionens definition av SRHR)


Region Jämtland Härjedalen bedriver ett främjande och förebyggande arbete med SRHR i samverkan med interna och externa aktörer. Folkhälsoenheten sammankallar ett länsövergripande SRHR-nätverk med representanter från regionens verksamheter och externa verksamheter. SRHR-nätverket följer utvecklingen inom SRHR-området, diskuterar aktuella frågor och initierar insatser i samverkan.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se