Ny ansökningsomgång

Nu drar en ny ansökningsomgång igång att söka ekonomiskt medel för att bedriva utvecklingsuppdrag i primärvården. Syftet är att utveckla och testa metoder för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom primärvården, samt sprida information och kunskap om dess effekter. Som tidigare kan man söka medel för ett år. Utvecklingsuppdragsperioden sträcker sig från höst till och med vår..

Årets fokusområde är:

Att upprätta en handlingsplan för levnadsvanearbetet (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och/eller goda matvanor enligt Socialstyrelsens riktlinjer Prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor) och påbörja arbetet i ordinarie verksamhet. Dokumentering i levnadsvanemallen i COSMIC ska följas.

Hur ni går tillväga:

  1. Svara på del 1 i handlingsplanen Word, 530.2 kB. (ja och nejfrågor) samt Patientflödesdokumentet Word, 70.7 kB..
  2. Svara på del 2 i handlingsplanen, vilka av de fyra levnadsvanorna som ni väljer att upprätta och påbörja en handlingsplan för inklusive dokumentationsrutiner. Förankra mellan arbetsgrupp och enhetschef på HC.

Ansökan skickas in till Folkhälsoenheten via thomas.2.andersson@regionjh.se senast 13 april 2021

Vem kan söka?
Alla hälsocentraler i Jämtlands län som delvis eller inte alls bedrev utvecklingsuppdrag under de två senaste omgångarna (2019-2021). De hälsocentraler som blev beviljade medel för den senaste utvecklingsuppdragsomgången kan söka igen för de levnadsvanor som inte ingick i tidigare arbete.

Hälsocentraler kan själva eller i samverkan med andra HC genomföra ett utvecklingsuppdrag. Upp till 1.1 miljoner kronor finns avsatta, max 185 000 kronor per godkänd ansökan (46 250 kr per levnadsvana). Beslut om fördelning av utvecklingsmedel fattas av Folkhälsoenheten och en kontaktperson från enheten utses till varje beviljad utvecklingsuppdragsutövare.

Utbetalning av medel
Medlen betalas ut i två omgångar. Halva beloppet betalas ut när handlingsplan är klar och arbetet är påbörjat. Resterande belopp utbetalas när arbetet har pågått ett tag och dokumentationsarbetet i levnadsvanemallen är igång (Identifiering, åtgärdskod kvå samt resultat) . Stöd och utbildningsinsatser finns att få via Folkhälsoenheten under arbetets gång.

Erfarenheter av ditt/ert arbete kommer du/ni att få delge era kollegor ute i primärvården vid något tillfälle. För att på så vis få spridning av era erfarenheter.

Välkommen med er ansökan! / Beställarenheten och Folkhälsoenheten

För mer information kontakta: Thomas Andersson, Folkhälsoenheten
E-mail: thomas.2.andersson@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se