Vad är folkhälsa?

Folkhälsovetenskap beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika befolkningsgrupper. En god folkhälsa ska inte bara vara så god som möjligt utan också så jämlikt fördelad som möjligt. När vi pratar individnivå pratar vi om hälsa. Motsvarande begrepp på befolkningsnivå är folkhälsa.

Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från de flesta i samhället – från den offentliga sektorn, den privata sektorn och från de ideella organisationerna samt från individerna själva.

Hälsan skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället, människor med låg utbildning och låg inkomst har oftare sämre hälsa än personer med hög utbildning och högre inkomst. En strävan att minska de ojämlika förutsättningarna för en god och jämlik folkhälsa är därför viktig för folkhälsoarbetet inom alla sektorer och på alla samhällsnivåer.