Nutrition

Från 1 januari 2015 gäller föreskriften Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring (SOSFS 2014:10). Den tydliggör vårdgivarens ansvar när det gäller att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring.

Exempel på en nutritionsvårdprocess

Källa: Socialstyrelsen, Näring för god vård och omsorg, 2011, s 16.


Socialstyrelsen har också en vägledning som ger stöd i det praktiska arbetet med att följa författningen. Vårdhandbokens avsnitt om nutrition ger ytterligare vägledning i praktiken.

Livsmedelsverket ger råd om bra matvanor för befolkningsgrupper. För äldreomsorgen har man riktad information. Mat på sjukhus beskrivs i broschyren Sjukhusmåltiden - en viktig del av vården.

Mat för äldrePDF är en broschyr som kan laddas ner från Folkhälsocentrum och som kan användas t.ex. som diskussionsunderlag för samtal med patienter om matvanor.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214