Förändringar i resistensbestämningsbesked

Resistensbestämning av bakterier är metodik som likt många andra metoder är under konstant utveckling. Förbättrad kvalitetssäkring och åtstramning av metoden har lett till att man i vissa situationer får resistensresultat som är svåra att tekniskt bedöma som känsliga eller resistenta (i gränsen mellan dessa två områden). Detta är något som tidigare ”försvunnit i bruset” och förmodligen tolkats ibland felaktigt och ibland korrekt som det ena eller andra. Nu vet vi bättre när vi har att göra med dessa icke bedömbara resultat, och har möjlighet att vid behov utföra ytterligare analyser som inte har samma problematik.

Under maj månad inför vi därför en ny bedömningsgrund i våra resistensbedömningar, där vi ibland kan bli tvungna att vidare undersöka vissa icke-bedömbara resultat med ytterligare analyser.

I dessa fall kommer ett preliminärsvar ges som informerar om att ytterligare analys av resistens sker, på grund av icke bedömbara resultat, alternativt att om aktuellt antibiotika är aktuellt för behandling så sker ytterligare analys efter önskemål.

Vid allvarliga infektioner sker givetvis analys automatiskt.

Som ett led i samma utveckling har också definitionerna av SIR (S/känslig, I/Intermediär, R/resistent) definierats om för att minska risken för svåra bedömningar av I svar.

Den nya definitionen av SIR är följande:

S: Känslig vid normal dosering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt vid normal dosering.

I: Känslig vid ökad exponering. Hög sannolikhet för god behandlingseffekt om mikroorganismens exponering för preparatet kan ökas (t ex genom ökad dosering, frekvens eller om preparatet naturligt koncentreras vid infektionsfokus, ex urinvägar).

R: Resistent. Låg sannolikhet för god behandlingseffekt även om exponeringen ökas.

Vid frågor, kontakta:

Klinisk Mikrobiologi, Laboratoriet ; 23625

Maria Enberg /fördjupningsansvarig resistensbestämning; 23625

Mirva Drobni /Mikrobiolog; 23725

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214