Andningsvägar


Skriv tabellbeskrivning här

Förkortning

Betydelse

Svensk betydelse

SABA

Short-Acting Beta-Agonist

Kortverkande beta-2-agonist

ICS

Inhaled CorticoSteroid

Kortikosteroider för inhalation

LABA

Long-Acting Beta-Agonist

Långverkande beta-2-agonist

LAMA

Long-Acting Muscarinic Antagonist

Långverkande antikolinergika

SAMA

Short-Acting Muscarinic Antagonist

Kortverkande antikolinergika

LTRA

LeukoTriene Receptor Antagonist

Leukotrienantagonist

OCS

Oral CorticoSteroid

Kortikosteroider peroralt

ASTMA

BARN
För barn <6 år samt övriga med dålig inhalationsförmåga rekommenderas sprayinhalation med spacer (OptiChamber som förskrivs elektroniskt). Inhalation via spacer ger lika god effekt som inhalation med nebulisator.

Skriv tabellbeskrivning här

< 6 år: Spray + spacer

> 6 år: Pulverinhalatorer

Steg 1 - SABA

Steg 1 - SABA

Steg 2 - tillägg av ICS eller LTRA

Steg 2 - tillägg av ICS eller LTRA

För barn är det av vikt att använda samma typ av inhalator för att underlätta optimal inhalationsteknik.

GRUNDLÄGGANDE BEHANDLING

Behandllingstrappa:

Behandlingstrappa för behandling av astma

KORTVERKANDE B2-STIMULERARE (SABA)

terbutalin  Bricanyl Turbuhaler

KORTIKOSTEROIDER FÖR INHALATION (ICS)
budesonid  Novopulmon Novolizer, Pulmicort Turbuhaler

flutikason

Dygnsdoser av ICS (μg):

Astma - Dygnsdosering ICS

LÅNGVERKANDE Β2-STIMULERARE (LABA)
formoterol  Formatris Novolizer, Oxis Turbuhaler

salmeterol

KORTIKOSTEROIDER+LÅNGVERKANDE Β2-STIMULERARE (ICS + LABA)
budesonid + formoterol  Symbicort Turbuhaler

flutikason + salmeterol

LEUKOTRIENANTAGONIST (LTRA)
montelukast  Singulair

NEBULISERING MED KORTVERKANDE Β2-STIMULERARE + KORTVERKANDE ANTIKOLINERGIKA (SABA+SAMA)

salbutamol + ipratropium  Combivent

Inhalation med spacer och spray fungerar lika bra som behandling med nebulisator vid dålig lungfunktion.

KORTIKOSTEROIDER FÖR SYSTEMISKT BRUK (OCS)

betametason  Betapred

prednisolon  Prednisolon

KOL

Syftet vid behandling av KOL är att lindra symtom, förbättra lungfunktion och förebygga exacerbationer. Rökavvänjning är den enskilt viktigaste åtgärden för patienten över tid. Vid val av läkemedelsbehandling vid KOL utgår man från symtomskattning och exacerbationsförekomst.

Se även COPD Assessment Test, CAT.

Behandllingalgoritm KOL:

Behandlingsalgoritm vid KOL

Använding av spacer:
För personer med dålig inhalationsförmåga rekommenderas spray-inhalation med spacer (OptiChamber som förskrivs elektroniskt). Inhalation via spacer ger lika god effekt som inhalation med nebulisator. Alla sprayer som rekommenderas passar i OptiChamber, även Respimat.

KORTVERKANDE Β2-AGONIST (SABA)
salbutamol  Ventilastin Novolizer, Airomir (spray)

terbutalin  Bricanyl Turbuhaler

LÅNGVERKANDE Β2-AGONIST (LABA)
indakaterol  Onbrez Breezhaler

olodaterol  Striverdi Respimat (spray)

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGIKA (LAMA)
glykopyrron  Seebri Breezhaler

tiotropium  Spiriva Respimat (spray)

umeklidinium  Incruse Ellipta

LÅNGVERKANDE ANTIKOLINERGA+LÅNGVERKANDE Β2-AGONIST (LAMA+LABA)
glykopyrronium + indakaterol  Ultibro Breezhaler

tiotropium+olodaterol  Spiolto Respimat (spray)

umeklidinium+vilanterol  Anoro Ellipta

PDE4-HÄMMARE
roflumilast  Daxas

KORTIKOSTEROIDER FÖR INHALATION (ICS)

OBS: Vid behov av ytterligare behandling med exempelvis inhalationssteroider (ICS) initieras detta av Lungkliniken.

EXACERBATIONSBEHANDLING

1a hand: Öka eventuellt SABA-preparat till maxdos alternativt sätt in SABA, SAMA eller SABA+SAMA i maxdos under exacerbationen.
ipratropium - Kortverkande antikolinergika (SAMA). Atrovent (spray)

salbutamol + ipratropium - Nebulisering med kortverkande β2-agonist och kortverkande antikolinergika (SABA+SAMA). Combivent

2a hand: Kortikosteroider peroralt (OCS).
betametason  Betapred

prednisolon  Prednisolon

Förteckning över inhalationsläkemedel och spacer
Pulverinhalatorer vid astma
Pulverinhalatorer vid KOL
Sprayer vid astma
Sprayer vid KOL
Spacer Opti Chamber

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214