Gynekologi

ANTIKONCEPTION

Se även Preventivmedel - Riktlinjer för Region Jämtland Härjedalen och Läkemedelverkets rekommendationer.

Antikonception är subventionerat av Region Jämtland Härjedalen till kvinnor under 26 år samt gratis till kvinnor under 21 år om läkemedlet ingår i förmånen. Se även Preventivmedel till unga kvinnor.

KOMBINERAD HORMONELL ANTIKONCEPTION
En högeffektiv preventivmetod vid korrekt användning. Kombinerade hormonella metoder innehåller oftast det syntetiska hormonet etinylestradiol samt en gestagen. Vid nyförskrivning är monofasiskt lågdoserat p-piller med levonorgestrel förstahandsval men individuell anpassning är viktigt för god följsamhet.

Positiva hälsoeffekter är minskad smärta vid menstruation, minskad blödningsmängd, minskad förekomst av järnbristanemi, regelbundna blödningar, minskad förekomst av funktionella ovarialcystor, minskad risk för äggstocks-, livmoder- och kolorektalcancer.

Negativa hälsoeffekter är ökad risk för venös tromboembolism (VTE). Östrogenkomponenten står för den ökade blodproppsrisken och gestagen-komponenten modifierar risken. Risken för bröstcancer är något ökad vid användning av kombinerade metoder.

Kombinerade p-piller innehållande levonorgestrel ger lägre risk för venös trombos än preparat med övriga gestagener. Gestageninnehållet varierar mellan olika preparat och står för huvuddelen av de upplevda biverkningarna, såsom humörpåverkan, minskad sexlust och ökad aptit. Andrahandsvalen skall användas om förstahandsmetoden inte fungerar pga biverkningar alternativt ”tablett-glömska”.

Kombinerade monofasiska preventivmedel kan användas utan uppehåll för att minska menstruationsrelaterade besvär. Om blödning uppstår kan 3–5 dagars uppehåll göras med bibehållen preventiv effekt.

1a hand:
levonorgestrel + etinylestradiol  Prionelle

2a hand:
drospirenon + etinylestradiol  Estrelen

etonegestrel+etinylestradiol  NuvaRing (Ej Förmån ≥26 år)

GESTAGENA METODER
Den preventiva säkerheten varierar mellan olika gestagena metoder beroende på dos och administrationssätt. Långverkande metoder såsom hormonspiral och p-stav har den högsta preventiva effekten. Någon ökad trombosrisk föreligger inte.

Lågdoserade gestagenmetoder:
Hormonspiral är den hormonella metod som innebär minst systempåverkan och kan användas oavsett ålder och paritet. Den ger minskad blödningsmängd, minskad förekomst av anemi och minskad risk för livmodercancer. Användning av hormonspiral kan ge upphov till småblödningar initialt och därefter sparsamma blödningar eller amenorré.

levonorgestrel  Mirena, Kyleena
Intrauterina inlägg som byts var femte år.

lynestrenol  Exlutena (Ej Förmån ≥26 år)

noretisteron  Mini-Pe (Ej Förmån ≥26 år)
Minipiller ger fullgod preventiv effekt till kvinnor över 40 år. Den preventiva säkerheten är sämre än för kombinerade hormonella preventivmedel. Rekommenderas inte som förstahandsmetod till unga kvinnor.

Mellandoserade gestagenmetoder:
Den preventiva effekten av mellanpiller och p-stav är jämförbar med kombinerade hormonella metoder. Oregelbundna blödningar, humörsvängningar, bröstsvullnad, viktökning och akne är de vanligaste biverkningarna.

desogestrel  Gestrina

etonogestrel  Nexplanon (p-stav)
Implantat som byts var tredje år.

Högdoserade gestagenmetoder:
P-spruta som administreras var tredje månad ger ett högeffektivt skydd mot graviditet. Den endogena östrogenproduktionen blir dock så låg att det vid långvarig användning finns risk för minskad bentäthet, vilket ska beaktas hos tonåringar och kvinnor över 45 år. Amenorré och oregelbundna blödningar är vanligt samt övriga gestagena biverkningar är vanliga.

medroxiprogesteron  Depo-Provera

ICKE-HORMONELL ANTIKONCEPTION

Kopparspiral

Kopparspiral kan rekommenderas till kvinnor oavsett ålder eller paritet. Kopparspiral kan ge riklig menstruation och dysmenorré. Kopparsprial är avgiftsbelagd inom regionen men subventioneras till kvinnor under 26 år och är gratis för kvinnor under 21 år.

AKUT ANTIKONCEPTION

ICKE-HORMONELL AKUT ANTIKONCEPTION
Kopparspiral är den mest effektiva metoden för akut antikonception. Insättning inom 5 dygn efter samlag.

Kopparspiral

HORMONELL AKUT ANTIKONCEPTION
Hormonell akut antikonception skall finnas tillgängligt att delas ut kostnadsfritt på Hälsocentralerna och Ungdomsmottagningarna.

Akut antikonception ska påbörjas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Ulipristal i engångsdos har effekt upp till 5 dygn efter samlag och levonorgestrel i upp till 3 dygn. För båda preparaten kan skyddseffekten vara lägre vid hög kroppsvikt.

Vid användning av akut antikonception pga tablettglömska under pågående behandling med p-piller bör man välja levonorgestrel (Norlevo). Om ulipristal väljs finns risk för interaktion med p-pillren och till följd av det nedsatt effekt av antikonception. Barriärmetod rekommenderas vid samlag inom de följande 7 dagarna efter att levonorgestrel (Norlevo) intagits och p-piller-användningen återupptagits.

1a hand:
ulipristal  ellaOne (Receptfritt, Ej Förmån)

2a hand:
levonorgestrel  Norlevo (Receptfritt, Ej Förmån)

BEHANDLINGSKRÄVANDE KLIMAKTERIEBESVÄR

Indikation för hormonell substitutionsbehandling är värmevallningar och svettningar. Kvinnans subjektiva symtom och påverkan på livskvalitet avgör. Lägsta effektiva dos bör eftersträvas under kortast möjliga tid.

Längre tids behandling med medelpotenta östrogenpreparat ger en något ökad risk för bröstcancer som blir mätbar efter fem års behandling. Risken är framförallt kopplad till kombinationsbehandling med gestagen. Behandlingen kan ogta avslutas inom ca fem år, men kan förlängas utifrån individuell riskbedömning.

Kvinnor som har uterus kvar ska ha gestagentillägg under minst 12 dagar per månad. Fasta kombinationer av östrogen och gestagen ger bättre följsamhet. Gestagen kan också tillföras via hormonspiral.

Hysterektomerade kvinnor behandlas med enbart östrogen.

Före menopaus ges sekventiell behandling, medan >1 år efter menopaus kan kontinuerlig behandling ges för att undvika vaginal blödning.

Kvinnor med tidig menopaus (före 45 år) ska, oavsett symtom, erbjudas substitutionsbehandling fram till förväntad menopausålder (ca 50–52 år) om kontraindikation saknas. Här rekommenderas en högre dos östrogen motsvarande 2 mg peroral estradiol.

Kontraindikation mot behandling är bröst- eller endometriecancer, genital blödning utan känd etiologi eller obehandlad endometriehyperplasi, tidigare eller pågående djup ventrombos alternativt lungemboli, tidigare eller pågående angina pectoris, hjärtinfarkt eller stroke samt allvarlig leversjukdom.

Urogenitala atrofiska besvär behandlas med fördel lokalt.

Miljöeffekter:
Använda plåster och vaginalringar bör återlämnas till apotek eller läggas i brännbara sopor.

GESTAGEN-ÖSTROGENKOMBINATIONER
Sekventiell behandling:
estradiol 1 mg +NETA 1 mg. Novofem

estradiol 2 mg +NETA 1 mg. Femasekvens

Kontinuerlig behandling:
estradiol 1 mg +NETA 0,5 mg. Activelle

estradiol 2 mg +NETA 1 mg. Femanor

estradiol 1 mg +MPA 2,5/5 mg. Indivina

estradiol 2 mg +MPA 5 mg. Indivina

ÖSTROGENER
estradiol. Femanest, Estradot (plåster)

LOKAL VAGINAL BEHANDLING
estradiol. Oestring, Vagifem (Ej Förmån)

estriol. Ovesterin (Egenvård)

vatten. Replens (hormonfri, fuktgiv. gel)
Replens är subventionerat för kvinnor med bröstcancer som behandlas med aromatashämmare.

RIKLIG MENSTRUATION

tranexamsyra. Cyklokapron

levonorgestrel. Mirena

DYSMENORRÉ

naproxen. Pronaxen

ibuprofen. Ipren

Vid svårare dysmenorré ger behandling med kombinerade p-piller eller hormonspiral vanligen god effekt.

GYNEKOLOGISKA INFEKTIONER