Hjärta-kärl

HYPERTONI

I allmänhet är den absoluta behandlingsnyttan större hos äldre än hos yngre. Råd om levnadsvanor som kan minska risken för hjärt-kärlsjukdom bör ges till alla patienter med manifest blodtryck >140/90 mmHg eller andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Människor utan känd diabetes eller hjärt-kärlsjukdom:
Om högt blodtryck skall behandlas med läkemedel eller ej beror på patientens sammanlagda risk för framtida hjärt-kärlsjukdom. För riskvärdering kan SCORE anpassat för Sverige användas (se baksidan av häftet). Vid ≥5% risk finns anledning att överväga farmakologisk behandling.

Människor med diabetes:
För riskvärdering hos diabetiker kan man med fördel använda NDR’s riskmotor där behandling rekommenderas vid ≥8% risk. För dessa patienter bör ett av läkemedlen vara en ACE-hämmare eller ARB.

Övriga tillstånd där blodtryckssänkande behandling är motiverad:

  • Blodtryck >180/110 mmHg.
  • Patient med manifest kärlsjukdom (kranskärlssjukdom, stroke/TIA, perifer kärlsjukdom) eller diabetes: >140/90 mmHg.
  • Patienter med målorganskada (ex vänsterkammar-hypertrofi eller njurskada): >140/90 mmHg.
  • Patienter med SCORE-risk ≥5% och blodtryck 140–179/90–109 mmHg som ej fått ner blodtrycket till <150/95 mmHg.
  • Väsentligen friska patienter >80 år med systoliskt blodtryck över 160 i sittande och samtidigt över 140 i stående.

1a hand:
ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

losartan. Losartan

kandesartan. Candesartan

ACE-HÄMMARE

enalapril. Enalapril

ramipril. Ramipril

OBS! Kombinera inte ACE-hämmare med ARB!

KALCIUMANTAGONIST
amlodipin. Amlodipin

TIAZIDER

klortalidon. Hygropax

rabendroflumetiazid. Salures

2a hand:
BETABLOCKERARE
bisoprolol. Bisoprolol

metoprolol. Metoprolol
Betablockad framför allt vid samtidig kranskärlssjukdom eller hjärtsvikt.

BLODFETTSRUBBNINGAR

Primärprevention:
Indikationen för att erbjuda statiner vid primärprevention ska relateras till patientens risk för hjärtkärlsjukdom och är aktuell vid hög (≥5%) risk enligt SCORE.

Sekundärprevention:
Patienter med kardiovaskulär sjukdom (koronar hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom, cerebrovaskulär aterosklerotisk sjukdom). Önskvärd nivå: LDL-kolesterol <1,8 mmol/l eller 50% reduktion av ursprungligt LDL-kolesterol. Atorvastatin är väldokumenterat upp till 80 mg.

atorvastatin. Lipitor

Tilläggsbehandling till statin:
ezetimib. Ezetrol

ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM

TROMBOSPROFYLAX
acetylsalicylsyra. Trombyl 75 mg

klopidogrel. Clopidogrel

SYMTOMGIVANDE ANGINA PECTORIS
Anfallskuperande:
glyceryltrinitrat. Nitroglycerin (resoriblett), Nitrolingual (spray)

Anfallsförebyggande:
amlodipin. Amlodipin

glyceryltrinitrat. Suscard (buckaltablett)

isosorbidmononitrat. Imdur

metoprolol. Metoprolol

verapamil. Isoptin Retard

Kombinera inte metoprolol med verapamil!
SEKUNDÄRPROFYLAX EFTER HJÄRTINFARKT

acetylsalicylsyra. Trombyl 75 mg

klopidogrel. Clopidogrel

metoprolol. Metoprolol

ramipril. Ramipril

atorvastatin. Lipitor

 

Lathund OAK:

Skriv tabellbeskrivning här


Fördelar

Nackdelar

DOAK vs warfarin

Få interaktioner.

Lika effektivt som warfarin.

Något lägre förekomst av allvarliga blödningar.

Ger snabbare effekt.

Njurfunktionsberoende.

Ej monitorerbart.

Ej möjligt att reversera.

Dyrare.

Kontraindicerat vid mekanisk aortaklaff och/eller mitralisstenos.

apixaban

Minst beroende av njurfunktionen.

Lägre risk för IC-blödningar och allvarlig GI-blödning jämfört med warfarin.

Ingen antidot.

2-doserat.

rivaroxaban

1-doserat.

Lägre risk för IC-blödning jämfört med warfarin.

Ingen antidot.

Högre risk för allvrlig GI-blödning jämfört med warfarin.

dabigatran

Antidot finns.

 

2-doserat.

Kontraindicerat vid GFR <30 mL/min.

Lika mycket blödningskomplikationer som med warfarin.

SEKUNDÄRPROFYLAX EFTER ISCHEMISK STROKE/TIA

atorvastatin  Lipitor

klopidogrel Clopidogrel

VID FÖRMAKSFLIMMER

warfarin  Waran

DOAK: Alla som behandlas med DOAK ska registreras i Auricula via AK-mottagningen.

apixaban  Eliquis

rivaroxaban  Xarelto

dabigatran  Pradaxa

FÖRMAKSFLIMMER

bisoprolol  Bisoprolol

metoprolol  Metoprolol

verapamil  Isoptin Retard

OBS! Kombinera inte metoprolol med verapamil!

digoxin  Digoxin

atorvastatin  Lipitor

TROMBOEMBOLIPROFYLAX

CHA2DS2-VASc - För riskbedömning vid förmaksflimmer:

Skriv tabellbeskrivning här


Riskfaktorer

Poäng

C

Hjärtsvikt (Congestive Heart Failure)

1

H

Hypertoni (blodtryck konstant >140/90 mmHg el behandlad hypertoni)

1

A2

Ålder ≥75 år

2

D

Diabetes mellitus

 

1

S2

Tidigare stroke/TIA/tromboembolism

2

V

Kärlsjukdom (t.ex. perifär artärsjukdom, hjärtinfarkt)

1

A

Ålder 65–74 år

1

Sc

Kvinnligt kön

1

Vid ≥2 poäng rekommenderas behandling med antikoagulantia (OAK)

warfarin  Waran

DOAK: Alla som behandlas med DOAK ska registreras i Auricula via AK-mottagningen.

apixaban  Eliquis

rivaroxaban  Xarelto

dabigatran  Pradaxa

HJÄRTSVIKT

ICKESYMTOMGIVANDE NEDSATT VÄNSTERKAMMARFUNKTION, NYHA I

OBS! Fortlöpande uppföljning avseende elektrolyter och njurfunktion.

enalapril. Enalapril

ramipril. Ramipril

kandesartan. Candesartan

MÅTTLIG HJÄRTSVIKT, NYHA II
ACE-hämmare enligt ovan i kombination med betablockerare.

bisoprolol. Bisoprolol

metoprolol. Metoprolol

VID BEHOV AV DIURETIKA
furosemid. Furosemid, Furix Retard, Lasix Retard

SVÅR HJÄRTSVIKT, NYHA III-IV
ACE-hämmare/ARB enligt ovan i kombination med furosemidpreparat, betablockerare och aldosteronreceptorblockerare.

spironolakton. Spironolakton

eplerenon. Inspra

Eplerenon alternativ till spironolakton vid gynekomasti.

VID FÖRMAKSFLIMMER

warfarin  Waran

DOAK: Alla som behandlas med DOAK ska registreras i Auricula via AK-mottagningen.

apixaban  Eliquis

rivaroxaban  Xarelto

dabigatran  Pradaxa