Neurologi

MIGRÄN - ATTACKBEHANDLING

1a hand:

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

acetylsalicylsyra + koffein.

Treo (Ej Förmån)

paracetamol. Alvedon

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

ibuprofen.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

naproxen.

2a hand:
sumatriptan. Sumatriptan (tabl, inj)

3e hand:
zolmitriptan. Zomig Nasal (nässpray)

I de fall illamående är ett framträdande symtom kan behandling med metoklopramid (Primperan) övervägas för att optimera effekten av behandlingen. Risken för akut dystoni måste beaktas.

Om man använder mer än 100 mg sumatriptan per vecka bör förebyggande behandling övervägas.

MIGRÄN – FÖREBYGGANDE BEHANDLING

1a hand:
propranolol. Inderal

metoprolol. Metoprolol


2a hand:
amitriptylin. Saroten

Starta med mycket låg dos och öka denna relativt långsamt för att minimera biverkningar. Effekten utvärderas efter 2–3 månader och läkemedlet sätts gradvis ut om det inte finns övertygande effekt eller vid oacceptabla biverkningar.

FOKAL EPILEPSI
Epilepsiläkemedel är inte utbytbara!

lamotrigin. Lamotrigin
Lamotrigin, viktigt med långsam upptrappning 25 mg varannan vecka för att undvika allvarlig hudbiverkan.

Lamotrigin är förstahandsmedel till äldre med tanke på färre läkemedelsinteraktioner än karbamazepin.

levetiracetam. Levetiracetam

valproinsyra. Absenor Depot, Ergenyl Retard

PRIMÄRGENERALISERAD EPILEPSI
Epilepsiläkemedel är inte utbytbara!
Riskläkemedel för äldre

karbamazepin.

lamotrigin. Lamotrigin
Lamotrigin, viktigt med långsam upptrappning 25 mg varannan vecka för att undvika allvarlig hudbiverkan.

Lamotrigin är förstahandsmedel till äldre med tanke på färre läkemedelsinteraktioner än karbamazepin.

levetiracetam. Levetiracetam

EPILEPSI - AKUTBEHANDLING

diazepam. Diazepam (rektallösn)

PARKINSONS SJUKDOM

Patienter i arbetsför ålder bör remitteras till neurologmottagning för primär bedömning och ställningstagande till ev. inledande behandling med dopaminagonist. Vid terapisvikt/fluktuationsproblematik föreslås diskussion med neurolog kring lämpligt behandlingsalternativ. Vid hallucinos bör i första hand seponering av annan dopaminerg terapi än L-dopa prövas, alternativt kan dossänkning av L-dopa övervägas. Quetiapin kan provas vid hallucinationer.

L-DOPA
levodopa + benserazid. Madopark

levodopa + karbidopa. Sinemet

DOPAMINAGONISTER
ropinirol. Ropinirol

pramipexol. Sifrol

WILLIS-EKBOMS SJUKDOM (”RESTLESS LEGS”)

Svårighetsgraden varierar. Behandlingsindikation är signifikant påverkad livskvalitet. Uteslut neuropati och järnbrist. Ev. primära orsaker skall behandlas först och potentiellt utlösande eller försämrande farmaka skall seponeras.

1a hand:
DOPAMINAGONISTER
ropinirol. Ropinirol

pramipexol. Sifrol
Ger mindre risk för augmentation än med L-dopa. Startdos för pramipexol är 0,09 mg till natten och för ropinirol 0,25 mg till natten. Vid otillräcklig effekt dubbel dos.

OBS! risk för impulskontrollstörning.

2a hand:
L-DOPA
L-dopa bör endast användas intermittent pga risk för sk augmentation. Lämplig dos 25–200 mg vid behov före sänggående. Vid augmentation förstärks symtomen parallellt med dosökning.

levodopa + benserazid. Madopark

levodopa + karbidopa. Sinemet