Psykiatri

DEPRESSION

Stödjande samtal under hela behandlingen är ett mycket viktigt komplement till den farmakologiska behandlingen.

Sömnstörning, som ofta är ett centralt symtom vid depression, är en riskfaktor för suicid. Den bör aktivt behandlas. Inte sällan behövs doser som överskrider de i FASS rekommenderade. Se även Zamsyn - Depression och Zamsyn - Suicidriskbedömning i primärvården.

1a hand:
sertralin. Sertralin
Förstahandsmedel för äldre, börja med 25 mg dagligen.

escitalopram. Cipralex
Pga risken för hjärtarytmier är den maximala dosen escitalopram 20 mg per dygn, doser om 30 mg dagligen ska inte användas.

Riskläkemedel för äldre

För äldre och patienter med nedsatt leverfunktion är den maximala dosen 10 mg dagligen.

2a hand:
mirtazapin. Mirtazapin
Främst till äldre och där viktuppgång är en fördel. Ger förbättrad sömn.

venlafaxin. Venlafaxin Depot
Förutom effekt på serotonin även på noradrenalin vid doser över 150 mg. Mindre biverkningar i form av sedation, muntorrhet och viktuppgång än tricykliska antidepressiva. Risk för uttalad svettning, även nattetid, och är därför olämpligt om patienten svettas mycket på SSRI. Kontrollera blodtryck vid höga doser.

amitriptylin. Saroten
Vid djupare depression samt vid samtidig ångest, oro och sömnbesvär. Dosen titreras långsamt upp (10–25 mg per vecka) tills måttlig muntorrhet uppkommer (oftast vid 50–75 mg).

SÖMNSTÖRNINGAR

Beakta alltid möjligheten av en bakomliggande depression, se ovan.
zopiklon. Imovane

Riskläkemedel för äldre

propiomazin.

Propiomazin saknar risk för beroendeutveckling men är relativt toxiskt vid överdosering. Långsamt insättande effekt. Lång halveringstid och därmed ökad risk för dagtrötthet. Beakta risken för restless legs. Olämpligt till äldre.

PANIKSYNDROM

Oväntade, plötsliga och återkommande svåra ångestattacker med kroppsliga symtom som t.ex. andnöd, svettning, hjärtklappning, yrsel och rädsla över att tappa kontrollen, "bli tokig" eller dö. Ofta utvecklas fobiskt undvikande för de platser där attackerna inträffat. Medicineringen insätts långsamt. Försök till utsättning kan, efter minst sex månaders besvärsfrihet, ske gradvis under en längre tid. Ofta finns en samtidig depression.

1a hand:
sertralin. Sertralin
Förstahandsmedel för äldre, börja med 25 mg dagligen.

escitalopram. Cipralex
Pga risken för hjärtarytmier är den maximala dosen escitalopram 20 mg per dygn.

Riskläkemedel för äldre

För äldre och patienter med nedsatt leverfunktion är den maximala dosen 10 mg dagligen.

2a hand:

Riskläkemedel för äldre

klomipramin.

Bör reserveras till svårbehandlade på grund av uttalade antikolinerga biverkningar. Bör inte ges till äldre.

venlafaxin. Venlafaxin Depot

SOCIAL FOBI

Social fobi yttrar sig som en rädsla att bli granskad och värderad. Detta resulterar i ett undvikande beteende som kan innebära betydande ofrihet i sociala situationer och nedsättning av livskvalitet. Många patienter förbättras på SSRI men behandlingseffekten dröjer inte sällan flera månader efter insättandet. Durationen på medicineringen är mycket lång, i de flesta fall år.

fluoxetin. Fluoxetin

sertralin. Sertralin

POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM

Posttraumatiskt stressyndrom följer efter fysisk eller psykologisk traumatisk händelse. Händelsen återupplevs om och om igen i form av minnesbilder, mardrömmar och psykiskt obehag inför situationer som på något sätt symboliserar eller liknar den traumatiska händelsen. Detta leder i sin tur till undvikande av alla stimuli som kan associeras med traumat. Övriga symtom är depression och tecken på ångest med svårigheter att slappna av.

fluoxetin. Fluoxetin

sertralin. Sertralin

MEDEL VID DEMENSSJUKDOMAR

Se även Zamsyn - Demensdiagnostik.

Kolinesterashämmare kan ha effekt vid mild till medelsvår Alzheimers sjukdom. När effekt ses kan den ha stor betydelse för patientens och anhörigas livskvalitet.

Omprövning kan ske genom att läkemedlet sätts ut. Om detta leder till en snabb försämring bör donepezil återinsättas snarast och senast inom 3 veckor.

MILD TILL MÅTTLIG DEMENS
1a hand:
donepezil. Aricept

galantamin. Reminyl

2a hand:
rivastigmin. Exelon (plåster)
Rivastigmin-plåster vid besvärande GI-biverkningar.

MÅTTLIG TILL SVÅR DEMENS
memantin. Ebixa