Smärta

NOCICEPTIVA SMÄRTTILLSTÅND – KORTVARIG SMÄRTA

Som basbehandling ges paracetamol i kombination med COX-hämmare. Opioid-behandling bör inte pågå längre än två veckor vid ett och samma smärttillstånd. Efter två veckors behandling ökar risken för beroende-utveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioid-behandling.

paracetamol. Alvedon

COX-HÄMMARE

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

naproxen.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

ibuprofen.

Barnrekommendation

Ipren

Ibumetin (Ej förmån, gel)

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av Trombyl.

OPIOIDANALGETIKA

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

morfin.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

oxikodon.

NOCICEPTIVA SMÄRTTILLSTÅND – LÅNGVARIG SMÄRTA

Smärtanalys är grunden för behandling. Icke farmakologiska behandlings-alternativ ska överägas såsom t.ex. FaR och/eller TENS. Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig, icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt är ovanlig och risken för biverkningar är stor vid opioidbehandling.

paracetamol. Alvedon

COX-HÄMMARE

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

naproxen.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

ibuprofen.

Barnrekommendation

Ipren

Ibumetin (Ej förmån, gel)

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av Trombyl.

OPIOIDANALGETIKA
buprenorfin. Norspan (plåster)

Buprenorfin 10 mikrogram/24h är ekvipotent till 20 mg morfin peroralt/24h. Lämpligt till äldre med dålig njurfunktion. Använda plåster lämnas till apotek.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

morfin.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

oxikodon.

NEUROPATISKA SMÄRTTILLSTÅND

Se även Hälso- och sjukvård - Vårdprogram - Reumatologi och smärta - Läkemedel smärta på Insidan för doseringsförslag.

1a hand:
Var för sig eller i kombination. Amitriptylin är olämpligt till äldre.

Riskläkemedel för äldre

amitriptylin.

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

gabapentin.

2a hand:
Om förstahandsmedel gett effekt men oacceptabla biverkningar kan amitriptylin bytas till duloxetin och/eller gabapentin till pregabalin.

duloxetin. Cymbalta

Försiktighet/dosjustering vid nedsatt njurfunktion

pregabalin.

Pregabalin kan vara beroendeframkallande.

TRIGEMINUSNEURALGI
Riskläkemedel för äldre

karbamazepin.

LOKAL ANESTESI

mepivakain. Carbocain (Ej Förmån)

lidokain + prilokain. EMLA