Uppdaterad information 2020-04-09 om nya coronaviruset SARS-CoV-2 (covid-19)

Råd kring risk för att bli eller ha blivit utsatt för smitta

Om du känner dig frisk så kan du leva och arbeta som vanligt – men var mycket uppmärksam på om du insjuknar med luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.

Alla som känner sig sjuka i förkylning eller influensaliknande symptom ska vara hemma för att inte riskera att sprida smitta vidare till andra. Detta gäller inte minst personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. För övrigt avråder Utrikesdepartementet (UD) nu från alla resor som inte är nödvändiga – och det gäller till alla länder.

Tror du att du kan ha blivit utsatt för smitta? Om du är privatperson så ska du i så fall kontakta 1177 för medicinsk rådgivning och bedömning om eventuell provtagning. Jobbar du inom vården så ska du istället ta kontakt med din närmaste chef.

Prioritering (rangordning) vid provtagning

 1. personer med behov av inneliggande sjukhusvård/ som haft ett akut insjuknande i feber eller luftvägsinfektion utan annan känd orsak
 2. personal och patienter inom sjukvård och äldreomsorg som insjuknar med feber eller luftvägssymtom

Förutom de nationellt prioriterade grupperna för provtagning finns det i nuläget ytterligare provtagningskapacitet på laboratoriemedicin. Varje "analyskörning" kan ta ett visst antal prover utan extra behov av reagenser och det finns därmed en vits att fylla upp körningarna. Personal vid coronatelefonen har daglig övervakning över kapacitet. Ej prioriterade individer med symptom som kan överensstämma med covid-19, dvs feber, luftvägsbesvär, influensaliknande symptom kan därmed också komma ifråga för provtagning beroende på riskgruppstillhörighet och aktuell analyskapacitet.

Vid provtagning av medarbetare

Chefer som ser behov av att få personal provtagen kan ringa coronatelefonen på infektionsmottagningen efter klockan 8 på morgonen. Följande uppgifter ska kunna lämnas om den som ska provtas: namn, personnummer, telefonnummer, reseanamnes samt symtom och exponering. Provtagning sker på vardagar 10.00-12.00 och 14.00-15.00, samt på helger 11.00-12.00.

Se nationell Provtagningsindikation - för covid-19 (FoHM).

Riktlinje för arbetsgivare med vård- och omsorgspersonal med luftvägssymtom under covid-19 pandemin

Smittskyddsblad

Information till personer som ingår i smittspårning

Rekommenderad hantering inom Region Jämtland Härjedalen

 • Eftersom det finns tecken på samhällsspridning av covid-19 i länet så bör personer med luftvägsinfektion och/eller feber i första hand kontakta 1177 för rådgivning på vanligt sätt. Om patienten ändå kommer till primärvården/sjukvården för bedömning bör hen inte passera eller vistas i ett väntrum, utan istället direkt tas till ett enskilt rum – om det är möjligt.
 • Se till att patienten får engångsnäsdukar och uppmana hen att täcka mun och näsa med en näsduk vid hosta eller nysning.
 • Vid behov av råd om fortsatt hantering, ta kontakt med infektionsmottagningen via coronatelefonen.

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19

Nedanstående rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens handläggning och val av skyddsutrustning. Respektive verksamhetschef som har arbetsmiljöansvar bedömer nivån av skyddsutrustning.Vid patientnära vård- och omsorgsmoment används skyddsutrustning enligt nedan:

 • Långärmat plastförkläde eller vätskeavisande skyddsrock eller skyddsrock i kombination med plastförkläde. Enligt SOSFS 2015:10 ska skydd av arbetsdräkten användas vid kontakt med vårdtagaren, vårdtagarens säng och vid risk för kontamination av kroppsvätskor. I de flesta situationer räcker det med skyddsförkläde utan ärm. Vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde
 • Skyddshandskar används vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor (som ska bytas mellan olika vård- och omsorgsmoment. Desinfektera händerna före och efter handskar används enligt basala hygienrutiner)
 • Visir/skyddsglasögon
 • Vätskeresistent munskydd typ IIR alt. munskydd typ II i kombination med heltäckande visir alt. munskydd klass IIR med inbyggt visir alt. skyddsglasögon med munskydd klass IIR. Används munskydd klass IIR med inbyggt visir skall personal inte arbeta under person för att riskera att droppar faller ovanifrån och in i visiret.
 • I vissa situationer finns risk för smitta via små droppar i luften så kallade aerosoler. I de situationerna ska användande av andningsskydd FFP3/FFP2 och visir eller skyddsmask 90 ske. I de situationerna andningsskydd bör användas kontaktas ansvarig sjuksköterska för råd och stöd i handhavandet av andningsskyddet.
Exempel på aerosolgenererande arbetsmoment
 • endotrakeal intubation och extubation
 • trakeotomi och trakeostomivård
 • icke-invasiv ventilation (BiPAP, CPAP-behandling, högflödes syrgas, typ Optiflow)
 • hjärt-lung-räddning
 • handventilation
 • provtagning från nedre luftvägar
 • bronkoskopi

Här finns instruktioner om på- och avklädning

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Information till skolor, förskolor och arrangörer

Information till kommuner

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214