Ersättningsetablering

Begreppet ersättningsetablering
Om en läkare/fysioterapeut som har rätt till ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning/lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, vill överlåta sin verksamhet till någon annan, ska läkaren/fysioterapeuten i samband med det kunna säga upp sin rätt till ersättning från den nationella taxan i syfte att istället möjliggöra för den övertagande läkaren/fysioterapeuten att få rätt till sådan ersättning genom att ingå ett samverkansavtal med regionen. Detta förfarande kallas ersättningsetablering.

Genomförande av en ersättningsetablering
Den läkare/fysioterapeut som önskar att överlåta sin verksamhet ska anmäla sitt intresse om ersättningsetablering till regionen.
Efter handläggning av anmälan om ersättningsetablering publicerar regionen en ansökningsinbjudan avseende den aktuella verksamheten samt de villkor som avser det berörda samverkansavtalet vilka ska gälla för den övertagande läkaren/fysioterapeuten.
Arbetar den överlåtande läkaren/fysioterapeuten enligt övergångsbestämmelser och inte har något samverkansavtal ska samverkansavtal tecknas ändå mellan den som lämnar det högsta priset för verksamheten och uppfyller övriga kraven i ansökningsinbjudan. I det nya samverkansavtalet kommer de villkor, det vill säga parternas rättigheter och skyldigheter, som finns enligt lagen om läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi, att reglera avtalet.

Ansökningsinbjudan
Publiceringen av ansökningsinbjudan, annonsen, kommer att ske i regionens elektroniska databas avseende upphandlingar Länk till annan webbplats.. Ansökningstiden kommer att sträcka sig i mellan sex till åtta veckor. Ansökningsinbjudan kommer att innehålla generella uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas. Närmare och detaljerad information om den aktuella verksamheten som ska överlåtas, lämnas av den överlåtande läkaren/fysioterapeuten.
Av ansökningsinbjudan ska vidare framgå vilka krav som en sökande måste uppfylla för att kunna ingå ett samverkansavtal med regionen. En ansökan om att få ingå samverkansavtal ska lämnas elektroniskt under ansökningsperioden. Ansökningsinbjudan kommer även att innehålla anvisningar om var ansökan skall lämnas samt när den senast ska ha kommit in till regionen.

Något om sekretess vid förfarande om ersättningsetablering
Den ansökan som lämnas av varje sökande är sekretessbelagd under handläggningstiden. Detta innebär att uppgifterna i ansökan kan under ansökningsperioden lämnas endast till sökande själv.
Den absoluta sekretessen upphör när tilldelningsbeslutet, det vill säga beslut om vem som får teckna samverkansavtal med regionen, fattas eller ärendet dessförinnan av annan anledning avslutats. Därefter kommer regionen att vid begäran om utlämnande av handlingar/uppgifter efter ett avslutat förfarandet, att pröva denna begäran i varje ärende efter en sedvanlig skadebedömning.

Bindande ansökan
Det är viktigt att känna till att den av sökandens lämnade ansökan om ingående av samverkansavtal är bindande under tiden från ansökningsinbjudans utgång fram till att regionen fattar ett beslut om tilldelning av samverkansavtal med viss part, Tilldelningsbeslut. Hur lång tid en ansökan anses bindande framgår av varje ansökningsinbjudan.

Tecknande av samverkansavtal
Den sökande som uppfyller samtliga kraven i ansökningsinbjudan och erbjudit det högsta priset för verksamheten har rätt att teckna samverkansavtal med regionen. Övriga sökanden underrättas om regionens tilldelningsbeslut.
Ett tilldelningsbeslut får överklagas av sökanden som inte fått teckna samverkansavtal med regionen. Beslutet får överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tio dagar från att regionen lämnat underrättelse till sökanden.
Innan samverkansavtal tecknas ska överlåtaren och köparen ingå ett villkorat civilrättsligt kontrakt avseende den aktuella verksamheten. Vidimerad kopia av signerat kontrakt och banköverföring samt en skriftlig uppsägning från överlåtaren avseende dennes rätt att arbeta enligt nationella taxan ska skickas till regionen innan det nya samverkansavtalet kan, tecknas med köparen.