Avtal och övenskommelser

Barn och unga

Barnkonventionen

JämtBus överenskommelse om samverkan barn och unga

"Jämtbus - barn i behov av särskilt stöd" är beslutad i länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Nämndsprotokoll och underskrifter finns att hämta i Region Jämtland Härjedalens diarium.

Överenskommelse om samarbete placerade barn

"Länsövergripande överenskommelse om samarbete vid placering utanför det egna hemmet" är beslutad i länets åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Nämndsprotokoll och underskrifter finns att hämta i Region Jämtland Härjedalens diarium.

Habilitering - barn och ungdom

  • Regeringsrättsdom
  • Ansvarsfördelning mellan arbetsterapeuter och sjukgymnaster inom regionen och kommunerna i Jämtlands län gällande barna och ungdomar t o m 20 år — beslut i "gråzonsgrupp" 2003-02-11

Familjecentraler
Avtal finns bara mellan Östersunds kn och landstinget( saknas i JLLs diarium), ytterligare 5 kommuner har familjecentraler (2010).
Pågår diskussion kring hur länet ska ha det ang familjecentralsverksamheter, samarbetsformer, utveckling etc. Bifogat är samverkansavtal i Bräcke - men status osäkert pga ej påskrivet dokument.

Nyanlända
Kvalitetssäkrade snabba rutiner för smitta och hälsoundersökning vid mottagande.

Särskoleinskrivningar
Länsgemensamma rutiner för utredningar och beslut om särskoleinskrivning.

Ungdomsmottagning

Hälsosamtal i skolan