Avtal och övenskommelser

SIP

Samordnad individuell plan
Samverkansdokument mellan regionen och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst.

Detta samverkansdokument är framtaget av SVOM. Det grundar sig på nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) och i socialtjänstlagen (2001:453,SoL) som gäller from 1 januari 2010, (regeringens proposition 2008/09:193).