Medel för etikprövning

Bidrag till etiskt tillstånd

Alla som gör ett vetenskapligt projekt inom specialistutbildning (ST, sjukgymnaster, psykologer osv) med avsikt att publicera i en vetenskaplig tidsskrift har rätt att söka särskilda medel för etisk prövning. 

Vem kan söka detta bidrag?

Anställda inom Region Jämtland Härjedalen som går specialistutbildning där ett vetenskapligt projekt ingår kan söka bidrag för etisk prövning. Etisk prövning för multicenterstudie beviljas ej. Ansökningstiden är löpande under året.

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in elektroniskt och ska innehålla följande uppgifter:

  • Rekommendationsbrev från handledare (max 1 sida).
  • Projektbeskrivning (1-3 sidor).
  • Korrekt ifylld ansökan om etisk prövning.

Granskning och beslut

  • Handläggningstiden är ca 4 veckor.
  • Beslut går inte att överklaga.

Ansökan om bidrag för etiskt tillstånd gällande projekt som görs inom specialistutbildning handläggs löpande av FoU-enheten.

Skicka din ansökan elektroniskt till fou@regionjh.se

Har du frågor?

Kontakta FoU-enheten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214