ADLIFE

Sammanhållen vård och högre livskvalité

Projektets syfte är att skapa ett integrerat och mer sammanhållet vårdförlopp för äldre patienter med allvarliga sjukdomar som KOL och hjärtsvikt. En effekt av detta är att patienternas kan uppleva en högre livskvalité.

De verktyg som projekt ADLIFE kommer ta fram är en digital plattform för personliga vårdplaner, ett kliniskt beslutsstöd samt en egen patientplattform. Med hjälp av dessa verktyg kommer den enskilde patienten, hens närstående och vårdpersonalen tillsammans kunna planera och följa upp vården utifrån patientens egna behov och mål.

Patienten registrerar egna mätvärden och upplevelser, något som det digitala och kliniska beslutsstödet tar hänsyn till då det lämnar sina rekommendationer. Beslutsstödet innehåller också system för tidiga varningar vid förändrade behov hos patienten, baserat på riskprediktorer.

Sammanfattningsvis ger ADLIFE den enskilde personen, hens närstående och vårdens personal möjlighet att kommunicera och hålla ihop vård-teamet utifrån individens personliga behov och resurser: en personcentrerad, god och nära vård.

Genomförande

Projektet pågår under 48 + 6 månader (förlängning pga Coronapandemin) med tre huvudsakliga faser: planering och uppbyggnad, interventionstid samt utvärdering och spridning av resultat.

Planering och uppbyggnad utgår från det tidigare projektet C3 Cloud med nya tillägg och funktioner inom såväl kliniska riktlinjer som IT och maskininlärning.

Interventionen omfattar 126 patienter i sju olika europeiska pilotområden, totalt 882 patienter, som använder ADLIFE’s plattform under 12 månader.

Interventionsgruppens resultat jämförs retroaktivt med en kontrollgrupp och utvärderas bland annat utifrån patientens upplevda livskvalitet och vårdkonsumtion, anhörigas uppfattning av sin situation och vårdpersonalens skattning av arbetet med ADLIFE. Efter utvärderingen planeras spridning av resultatet via publicerade artiklar, deltagande i nätverk och konvent samt rapportering till den europeiska kommissionen.

Förväntat resultat

Målet är att patienter med allvarliga kroniska sjukdomar såsom hjärtsvikt och KOL ska kunna hushålla med sina resurser och genom en rätt planerad vård inte behöva besöka vården i onödan, och därmed bibehålla en god livskvalitet trots sin sjukdom.

Budget

Projektet pågår 2020-01-01 – 2024-06-30 och omfattar drygt 6 miljoner euro.

Utöver Region Jämtland Härjedalen deltar Odense University Hospital, Region Southern Denmark; University of Strathclyde; University of Warwick; i~HD; Kronikgune, Spanien; Everis, Spanien; Assuta Ashdod, Israel; SRDC, Turkiet; OptiMedis, Tyskland och Falkevietz hospital, Polen i projektet.

Läs gärna mer om Adlife här (Obs, engelsk sida)

The ADLIFE Project has received funding from the European Union under the Horizon 2020 Programme, grant reference number 875209.

Eu-logga