Miljonprojektet ska förändra vården av multisjuka: "Alla blir friskare"

Vi lever längre och blir allt äldre – det innebär också att allt fler får kroniska sjukdomar. Nu är arbetet igång med en ny, unik vårdguide som ska möta kraven på vården av allt fler multisjuka. EU har satsat 50 miljoner kronor i projektet där Region Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med expertis från hela Europa.

Esteban de Manuel. Foto: Sara Rönnberg

"Patienten blir aktiv i stället för passiv"

Det säger Esteban de Manuel, läkare och generaldirektör för vårdforskningscentret Kronikgune i spanska Baskien.

Varför är C3-Cloud viktigt?

– Vi ser det som en möjlighet att ge vårdgivare ett verktyg för att aktivt planera individuell vård. Det kommer innebära ett skifte från reaktiv, fragmenterad vård till proaktiv, planerad och integrerad vård för varje enskild patient.

Hur kan det förändra patientens situation?

– Patienten blir aktiv i stället för passiv. Om vi kan få till ett paradigmskifte och gå från reaktiv till proaktiv vård, och sätta patienten i centrum, då blir det revolutionerande. Det är ett svårt uppdrag men låt oss hoppas att vi kommer dit.

Vilka andra fördelar ser du med projektet?

– Samarbetet mellan så avlägsna europeiska regioner är en fantastisk möjlighet. Och jag tror att det är väldigt värdefullt. Börjar man prata sinsemellan märker man att Jämtland, Warwick och Baskien, tre olika delar av Europa, delar samma problem och vi kan dela våra lösningar. Synergierna vi kan få ut av att arbeta tillsammans är fantastiska.

Ju längre vi lever, desto fler av oss drabbas av kroniska sjukdomar – och allt oftare av två eller fler samtidigt. Det skapar nya utmaningar när vården ska ta hand om multisjuka.

– Vid flera olika kroniska sjukdomar samtidigt kan det vara så att du vid sjukdom ett ska gå åt vänster och vid sjukdom två ska gå till höger. Hur gör du då om man har bägge två? Det kan vara förvirrande för vården och för patienten och svårt att veta vad man ska göra, säger Mikael Lilja, vetenskaplig handledare vid regionens forsknings-, utvecklings- och utbildningsenhet och den som leder Region Jämtland Härjedalens arbete i ett nytt projekt som fått namnet C3-Cloud.

Risk för motstridiga råd

Som det ser ut i dag finns separata vårdguider för till exempel diabetes, hjärtsvikt, njursvikt och depression. Men inte någonstans finns en kombinerad vårdguide för den som lider av två eller flera av sjukdomarna samtidigt.

En multisjuk patient kan i dag få vård på såväl specialistavdelningar på sjukhus som av läkare på hälsocentraler och av sköterskor i kommunerna. Alla dessa tar egna beslut och ger rätt vård för var och en av de olika sjukdomarna. Men det finns samtidigt en risk att patienten får motstridiga råd, eller än värre för så kallad polyfarmaci, det vill säga att patienten ges olika läkemedel som tar ut varandra eller rentav kan vara skadliga att ta samtidigt.

Och det är här som C3-Cloud kommer in i bilden.

C3-Cloud är ett samarbetsprojekt som samlar representanter från 12 företag och organisationer från sju olika länder, däribland Region Jämtland Härjedalen.

Målet är att utveckla en ny mjukvara för personligt skräddarsydda vårdguider för multisjuka patienter. Den ska bland annat kunna läsa ut de data i patientens journal som är viktiga för varje situation så att de olika vårdgivarna får rätt förslag på vilka läkemedel de ska använda – eller ännu viktigare, vilka läkemedel de inte ska använda för just den här patienten.

– Den ska fungera som en kommunikationslänk mellan olika vårdgivare så att alla vet samma sak och alla är överens, säger Mikael Lilja.

Patienten får mer insyn i sin vård

En del i den skräddarsydda vårdguiden innebär också en fördel för patienter i glesbygd som kan ha långt till sina olika vårdgivare. Patienterna och deras närstående ska kunna få bättre och snabbare information om vården. Till exempel ska patienten själv lätt kunna meddela hur det står till med den just nu, utan att behöva besöka vårdgivarna. Man ska också kunna ha gemensamma planeringsmöten på distans via video där patienten deltar tillsammans med såväl sjukhus som primärvård och kommun.

– Hittills har det inte funnits någon möjlighet för patienten att se och vara medveten om vad som händer och vad som är tänkt att göras. Det finns mycket att vinna på att patienten får bättre egen information och kan slippa resor, säger Mikael Lilja.

Gunnar Klein. Foto: Sara Rönnberg

– Alla blir mycket friskare! utbrister Gunnar Klein som svar på frågan vilken betydelse den nya vårdguiden kommer att ha.

Han är professor i informatik med inriktning på e-hälsa vid Örebro universitet och är bland annat ansvarig för projektets etiska kommitté som ska se till att man följer dataskyddslagstiftningen.

– Vi har satt upp ganska aggressiva mål att man ska minska antalet sjukhusinläggningar för dessa äldre personer med 25 procent. Det är ju bra både för de som kan vara hemma friska men det sparar också mycket pengar för sjukvården, fortsätter han.

Region Jämtland Härjedalen är ett av tre områden där den nya vårdguiden kommer att testas och utvärderas i skarpt läge i den ordinarie verksamheten. Regionen passar bra som försöksarena då befolkningen har en åldersprofil som resten av Europa kommer att ha om 10-15 år.

En stor kompetensutveckling

Nu är det ett halvår sedan projektet startade. Den sammanlagda projekttiden är på fyra år. Det är ännu inte bestämt vilka verksamheter som kommer att bli testpiloter och det dröjer cirka ett och halvt år innan systemet börjar testas ute i verksamheten.

– Det här blir också en stor kompetensutveckling. Det är många av de duktigaste i Europa och Turkiet som är med i att bygga det här, man lär sig saker och ting som man har nytta av på andra områden, sägare Mikael Lilja.

Region Jämtland Härjedalen har också möjlighet att bli en föregångare för flera av Sveriges regioner och landsting i och med att både regionen och it-företaget Cambio, som är leverantör av regionens journalsystem COSMIC, är involverade i C3-Cloudprojektet.

– Det vi hoppas är att de här tankarna och i viss mån produktutvecklingen som görs kan spridas direkt. Cambio finns i sju andra landsting, på så sätt skulle lösningarna ganska direkt kunna tas i bruk på andra ställen i landet, säger Gunnar Klein.

TEXT: Sara Rönnberg

C3-Cloud

Hela den internationella projektgruppen samlad i Östersund. Foto: Sara Rönnberg

Budgeten för projektet är på nära 5 miljoner euro. Pengarna kommer från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020.

Projektet fokuserar på patienter som har två eller fler av diagnoserna diabetes, hjärtsvikt, njursvikt och depression.

Region Jämtland Härjedalen är ett av tre områden där den nya vårdguiden ska testas i verksamheten. De andra två är Warwick i sydöstra England och spanska Baskien.

Arbetet leds av engelska University of Warwick. Övriga partners är Empirica (Tyskland), EuroRec (Frankrike), Inserm (Frankrike), Kronikgune (Spanien), Medixine (Finland), Osakidetza (Spanien), SRDC (Turkiet), South Warwickshire NHS Foundation Trust (Storbritannien), Cambio (Sverige), Örebro universitet och Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer om projektet på c3-cloud.eu.