Regionalt Resurscenter

Mer kunskap ger mer pengar

Projektet ska öka medvetenheten och intresset för utvecklings- och innovationsfinansiering via Horizon-medel hos näringslivet i Jämtlands och Västernorrlands län.

Genom att bygga nätverk, förmedla kompetens och skapa kluster ger projektet förutsättningar för företag att investera i och kommersialisera innovationer och därmed öka den regionala tillväxten. Projektet ska också verka för gränsöverskridande nätverk och samarbeten mellan de båda länen.

På sikt förväntas projektet bidra till att fler ansökningar till, eller deltaganden i, Horizon-projekt kommer från Jämtlands och Västernorrlands län.

Syftet är också att etablera ett Regionalt ResursCenter som efter projekttiden kan bli permanent och erbjuda stöd och vägledning i finansieringsfrågor, med fokus på utveckling och innovation.

Aktiviteter

  • · Förmedla kunskap och kontakter genom att sprida information om projektet och dess aktiviteter.
  • Arrangera möten, seminarier och workshops med befintliga, nya, nationella och internationella nätverk och kluster.

Förväntat resultat

  • Stärkt samarbete mellan akademin, företag och företagskluster för att ta del av EU-fonder och forskningsfonder, främst Horizon 2020 och Horizon Europe 2030.
  • Att Regionalt ResursCenter har etablerats som en trovärdig samverkanspartner för innovationssträvande projekt och företag inom Jämtland Härjedalen och Västernorrland.
  • Att projektet leder till ett ökat antal ansökningar och deltaganden i H2020 och HE2030

Budget

Projektet genomförs fram till 2022-12-31. Projektet omfattar 11 920 206 kronor och Tillväxtverket finansierar med 5 960 103 kronor. Övriga medfinansiärer är Regional Utveckling Region JH med 1-1 medel 5 096 103 och Region JH egen medfinansiering 864 000 kronor.

EU logga