Medicinska mottagningen

Den medicinska mottagningen arbetar övergripande de organisatoriska teamen gällande medicinska frågor.

Medicinska mottagningen utgörs av läkare, sjuksköterskor, uroterapeut och dietist.
Den medicinska mottagningen ansvarar för medicinska insatser som inte direkt behandlas och planeras i teamarbetet. Direkt ansvar  för att medicinska riktlinjer följs och att lokala program utarbetas med stöd av Nationella riktlinjer där det finns. Mottagningen ansvarar också för att följa utvecklingen och uppdatera förekommande rutiner och riktlinjer gällande medicinsk behandling och medicinsk omvårdnad.

Insatserna utformas och planeras utifrån varje barn/ungdoms specifika behov, egna mål och förutsättningar. Stöd ges även till närstående.

Vid medicinska frågor, funderingar och receptförnyelser för patienter på BUH och BUP:

Logga in via Regionens E-tjänster.

eller

tfn: 063-15 46 10

mejl: barnochungdomshabiliteringen@regionjh.se


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214