Medicin

Välkommen till Medicinkliniken!

Medicinkliniken i Östersund ombesörjer gastroenterologi, nefrologi, kardiologi inklusive HIA, hematologi samt endokrinologi/diabetes. Lungspecialisterna har en egen sektion med mottagning och avdelning, som sorterar under område medicin.

Dessutom har vi på senare tid även uppmärksammat behovet av specialister inom området akutmedicin. Medicinkliniken håller därför på att utveckla en ny inriktning och profil mot  akutmedicin/medicinsk intensivvård. I detta koncept ingår att specialisterna mer aktivt deltar i arbetet på akutvårdsavdelningen/akutmottagningen. Detta möjliggör mycket god utbildning och feedback för underläkarna. Tanken är även att ST-tjänster i akutmedicin/medicinsk intensivvård skall utlysas på kliniken i framtiden.

Allmäntjänstgöringens längd på medicinkliniken är 6 månader. Under den tiden kommer Du att tilldelas en hemavdelning på vilken Du tillbringar största delen av din tjänstgöringsperiod. Du kommer att ha möjlighet att välja det område som intresserar dig speciellt eller som du vill lära dig mer om. Vid varje månadsskifte har Du möjlighet att lämna in nya önskemål om Din vidare placering.

Till skillnad från många andra sjukhus, får AT-läkarna på Östersunds sjukhus gå natt- och helgjour efter speciell dispens. Detta sker dock efter tre månaders avdelningstjänstgöring. Dessutom är tanken att man skall ha hunnit med placeringar på HIA, lungavdelningen samt dagtid på akutmottagningen tillsammans med äldre kollega innan det blir aktuellt med självständigt jourarbete.

Första dagen av din placering på medicinkliniken kommer att ägnas åt introduktion. Denna består av översiktlig genomgång kring handläggning av olika akutmedicinska diagnoser samt repetition av EKG-tolkning. Övriga morgnar träffas vi 07.45 i medicinklinikens bibliotek för jourrapport. Två gånger per vecka har vi allmän utbildning för hela kliniken och en gång i veckan sker AT-undervisning. Dessa undervis-ningstillfällen för AT-läkarna är avsedda att tjäna som diskussionsforum för allehanda medicinska problem man stöter på i sitt arbete samt mer organiserad fallbaserad undervisning.

Under AT-perioden på medicinkliniken erbjuds Du dessutom två personliga samtal med din AT-handledare, ett jourförberedande efter tre månader samt ett avslutande utvärderande samtal under slutet av tjänstgörings-perioden.

Återigen hälsas Du hjärtligt välkommen till en som vi hoppas meningsfull och lärorik placering på medicinkliniken.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214