Kurs i Klinisk kommunikation för ST-läkare

Datum: 19-21 oktober + 25 november 2022. (egen tid för hemuppgifter tillkommer enligt nedan)

Lokal:  I anslutning till Östersunds sjukhus, exakta lokaler meddelas senare

OBS!  Anmälan är BINDANDE. Sista anmälningsdag, måndag 5 september 2022.

Vårdarbete består av ständiga möten och dess effekter är beroende av medarbetarnas förmåga att kommunicera. I målbeskrivningarna för ST-läkare slås fast att kommunikativ kompetens är ett av de obligatoriska kompetenskraven för att erhålla specialistkompetens och för kliniska specialiteter är genomgången kurs en obligatorisk utbildningsaktivitet för att uppfylla delmålskraven.

Kursen utgår från kraven i HSLF-FS 2021:8 delmål STb1, "Kommunikation med patienter och närstående".

För dig som planerar att ansöka om specialistbevis enligt SOSFS 2015:8, i någon klinisk specialitet (inklusive klinisk fysiologi och radiologi), är kurs i klinisk kommunikation obligatorisk, delmål b1.

Kursinnehållet bygger på korta teoripass varvade med praktiska konsultationsövningar och videoinspelade rollspel/ patientkonsultationer.

Under kursen lyfter vi också diskussioner kring situationer med mer komplicerande faktorer som påverkar kommunikationen med patient och närstående.

Kursen utgår från patientcentrerad kommunikation, den så kallade Kalymnosmodellen (JH Larsen). För mer detaljerad beskrivning se Kursplan "Kurs i Klinisk kommunikation för ST-läkare" i Teams ST forum/utbildning, kanalen "Kurser ST-läkare" i kursmappen under fliken Filer.

I kursplanen beskrivs också de hemuppgifter som ingår i kursen närmare. Det är en hemuppgift inför kursstart (beräknad tidsåtgång 3 timmar) och en hemuppgift med videoinspelning inför kursdag 4 (beräknad tidsåtgång 5 timmar). Du ansvarar själv för att få den tiden avsatt, planera för det redan vid anmälan.

Kostnad:
Kursen bekostas av FoU-enheten i Region JH och är därför kostnadsfri för ST-läkare med anställning inom Region JH inkl Hälsovalet. Din klinik betalar din lön under kurstiden.

Anmälan: Via formulär nedan, senast måndag 5 september 2022.

Platsantalet är begränsat till 24 deltagare. Om anmälningarna överstiger maximalt platsantal, upprättas en reservplatslista där kortast tid kvar till ansökan om specialistbevis prioriteras.
Bekräftelse på anmälan kommer direkt efter anmälan. Definitiv bekräftelse om du erhållit kursplats eller reservplats kan förväntas inom cirka en vecka efter sista anmälningsdagen.

OBSERVERA att anmälan är bindande. Om du lämnar återbud och din plats inte kan fyllas av en reserv eller om du uteblir från en tilldelad kursplats får din klinik betala kostnad på 7500 kr.

Vid eventuella frågor kontaktar du kursledningen genom mail till vår FBL (Funktionsbrevlåda)

Varmt välkommen med din anmälan!
Hälsar ST-studierektorerna kursledningen och handledarna genom

Pierre de Flon
Övergripande ST-studierektor, Region Jämtland Härjedalen

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 september klockan 23.50.
Reservanmälan
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 september klockan 23.50.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se