NYTT DATUM! Bistånd vid missbruk och beroende samt tillämpning av LVM

Beskrivning:

Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden för personer med missbruk och beroende.

Frågor som kommer tas upp är bl.a. ansvaret att bistå enskilda att komma ifrån sitt missbruk samt socialtjänstens skyldigheter

enligt LVM. Andra frågor som kommer att tas upp är ekonomiskt bistånd vid missbruk och socialtjänstens bostadsansvar samt vilket

ansvar som åvilar andra aktörer som landstinget.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare som arbetar med vuxenärenden,

stödpersonal och behandlare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

Utbildare: Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist, Kommunlex AB

PROGRAMPUNKTER

 • Socialtjänstens uppgifter enligt socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och LVM.
 • Centrala föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen samt nationella riktlinjer.
 • Gränsdragning mot andra aktörers ansvar för stödinsatser, vård och behandling.
 • Landstingets och psykiatrins ansvar för vård och behandling enligt HSL och LPT.
 • Vilken aktör ansvarar för vad t.ex. vid samsjuklighet och spelmissbruk?
 • Ekonomiskt bistånd – vilka krav kan ställas på personer med missbruk?
 • Socialtjänstens ansvar att bistå personer med missbruk och beroende vid hemlöshet.
 • Vad gäller för t.ex. sociala kontrakt, stödboenden och andra boendeformer?
 • Möjligheterna för socialtjänsten att ställa krav på drogtester t.ex. i boendet.
 • Praxis från HFD, kammarrätten och JO gällande bistånd vid missbruk.
 • Förhandsbedömningar – utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen eller 7 § LVM.
 • Vad säger IVO och domstolarna (tjänstefel) om när LVM-utredning ska inledas?
 • Huvudprincipen om frivillighet och gränsen mot tvång enligt LVM.
 • Kriterierna för LVM – hälsoindikationen, den sociala indikationen och faroindikationen.
 • Domstolsförfarandet, underställning av omhändertaganden och ansökningar om vård.
 • Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i mål enligt LVM.
 • Vilka krav ställer domstolarna på socialtjänstens utredningar och bevisningen i LVM-mål?
 • Socialsekreterarens roll – vad innebär det att vara företrädare för socialnämnden?
 • Domstolsprocessen i praktiken, praktiska tips inför den muntliga förhandlingen.
 • Deltagarnas egna frågor, diskussion och svar.

Tid och plats: 10 juni 2020 i Östersund. Lokal meddelas i bekräftelsen.

Anmälan senast: 8 maj 2020 och är därefter bindande

Kostnad: 4 210 kr exkl. moms. Vid 15 deltagare eller fler är priset 2 900 kr exkl moms.

Extern deltagare

Anmälan om du jobbar inom Region Jämtland Härjedalen

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214