Våra externa rådgivare

I supporten har vi samlat rådgivande konsulter i regionen, var och en specialiserad på sitt expertområde. Här hittar du konsulter inom försäkring, human resource, ekonomi – redovisning och bokföring, affärsjuridik – obestånd och konkurs, krishantering och ledning.

Vår konsult inom försäkring

Gunnar Ageskär, Provins Insurance AB

Provins Insurance verkar över hela landet och har fem rådgivare på kontoret i Östersund.

Vi upphandlar försäkringar till främst aktiebolag. Det vi nu kan hjälpa dig med är att:

 • Se till att du har rätt försäkringsskydd – många företag har inte gjort en revision av sitt försäkringsprogram och kan därmed vara felförsäkrad. Det är viktigare än någonsin att kontrollera sitt försäkringsskydd för att vid skador få maximal ersättning. Vissa företag är överförsäkrade vilket gör att de betalar onödig premie.
 • Påverka likviditeten genom att dela upp betalningen. Ofta är det möjligt att ändra under försäkringsperioden, vilket medför en direkt återbetalning på försäkringspremie.
 • Se över marknaden, om det finns alternativ med bättre villkor och premier än de du har idag.
Gunnar Ageskär, Provins Insurance AB

Våra konsulter inom Human Resource

Katarina Nyberg Finn, VD HeMa Lön Mittsverige AB

HeMa Lön är en auktoriserad lönebyrå med säte i Hammarstrand. Med en platsoberoende lönetjänst servas företag i hela landet i deras löneprocesser. Vi hanterar komplexa lönefrågor utifrån kollektivavtal, lagar och arbetsrättsliga regelverk. Vi hjälper dig som företagare genom att:

 • Svara på vad som gäller just dig och tittar specifikt på dina förutsättningar att ta del av de statliga stödpaketen.
 • Hantera alla frågeställningar kopplat till lönehanteringen och att räkna på effekterna av de nya tillåtna åtgärderna. Vi stöttar företagen i processen att ta del av de stödpaket som finns att tillgå.
 • Vi kan skapa en trygghet när så mycket annat känns oroligt och för att företagen även efter krisen ska finnas kvar.
Katarina Nyberg Finn, VD HeMa Lön Mittsverige AB

Johanna Eldh, Jessica Flodin och Elin von Friedrichs, Min Byrå i Jämtland

En HR-partner i Östersund med tre konsulter som hjälper till med alla löpande HR-frågor.

I dessa tider kan de särskilt hjälpa till med:

 • Korttidspermitteringar, varsel och uppsägningar.
 • Vilka arbetsmiljökrav arbetsgivaren har och vad man måste eller rekommenderas göra på arbetsplatsen för att minska smittspridning.
 • Regler kring distansarbete.

Arbetsrättsliga regler gäller fortfarande och vissa bestämmelser har fått ännu mer fokus. Min Byrå hjälper dig att göra rätt!

Johanna Eldh, Jessica Flodin och Elin von Friedrichs, Min Byrå i Jämtland

Våra konsulter inom ekonomi

Helen Salmonsson, Helklart AB

Ekonomikonsult med 20 år som auktoriserad revisor och rådgivare, samt erfarenhet som ledare i 15 år. Skapar snabbt en överblick och analyserar det ekonomiska läget. Jag hjälper dig som företagare att:

 • Se ditt företags faktiska nuläge genom analys av siffror och dialog med dig.
 • Ta reda på vad som genererar lönsamhet i din verksamhet och vilka kostnader som kan skalas bort.
 • Se över likviditeten på kort och lång sikt med beaktande av de statliga stödåtgärderna och hur du kan parera för att undvika att det egna kapitalet förbrukas.
 • Föreslå åtgärder utifrån nuvarande situation.
Helen Salmonsson, Helklart AB

Marie Nilsson, analytiker, Expense reduction analys

Ett internationellt bolag som jobbar med kostnadsanalys, upphandling och uppföljning av inköp med fokus att minska kostnader och förbättra inköpsorganisationen. Jag finns på plats i Östersund och i rådande läge kan jag hjälpa dig att se över kostnadsmassan och säkerställa att du har rätt priser/avtal och köper rätt saker genom att:

 • Matcha inköp mot behov och rådande marknadspriser inom diverse kostnadskategorier.
 • Ta reda på om du har rätt avropspriser på frakt, betalningssystem anpassade för nya konsumentbeteenden, IT-system tillräckligt robusta för nya arbetssätt och om du betalar rätt pris för det du köper idag etc.

Vi är snabba eftersom vi har ett specialistfokus och kan hitta likviditet där många företag inte visste att det fanns.

Marie Nilsson, analytiker, Expense reduction analys

Stina Utsi och Therese Renström, Klara Papper

Vi är redovisnings- och lönekonsulter som har kontor i Östersund, Stockholm och Malmö.

Vi kan hjälpa dig och ditt företag så att du som företagare har rätt ekonomisk kompetens för att bibehålla eller utveckla ditt företag. Vi kan också hjälpa dig med redovisning och rapporter samt deklarationer till olika myndigheter. Rent praktiskt kan vi ge rådgivning inom allt som rör ekonomin för ert företag, t ex:

 • Ge tips på stöd/åtgärder och förklara innebörden av statens stödpaket som du kan söka i och med Corona.
 • Hjälpa till med löpande redovisning, likviditetsprognos och andra åtgärder som kan stödja företaget ekonomiskt.
 • Upprätta en handlingsplan för företaget så att ni har kontroll på er redovisning.
Stina Utsi och Therese Renström, Klara Papper

Våra konsulter inom affärsjuridik

Emma Cutting, advokat, Kaiding Advokatbyrå

Norrlands största advokatbyrå med nio medarbetare på kontoret i Östersund. Arbetar med affärsjuridiska frågor, har lång erfarenhet som konkursförvaltare och att hitta lösningar för företag i kris. Vi kan stötta dig med bland annat:

 • Rådgivning för att stärka ekonomin så att ni tar er igenom krisen, exempelvis genom aktieägartillskott, nyemissioner eller anpassade lånehandlingar/skuldebrev.
 • Förhandling med leverantörer om nya avtalsvillkor/uppskjutningar av betalningar samt översyn av era löpande affärsavtal.
 • Utreda förutsättningar för företagsrekonstruktion eller konkurs, upplysa om personliga ansvar för företagets skulder och skatter samt möjligheter att få företaget att leva vidare genom refinansiering. Ju förr vi kan hjälpa till desto större möjligheter att betrygga sysselsättningen.
Emma Cutting, advokat. Kaiding Advokatbyrå

Solveig Aspholm, Solveig Aspholm Advokat AB

Advokat i Östersund med affärsjuridik som ett av de huvudsakliga rättsområdena och mångårig erfarenhet av att bistå företagare med rådgivning och i tvister. Jag kan hjälpa dig bland annat med att:

 • Tolka avtal utifrån de rådande förutsättningarna, med rådgivning och i första hand hjälpa till att hitta en gemensam lösning med motparten. Om det uppstått en tvist biträder jag som ombud.
 • Om du behöver inhämta mer ägarkapital för att driva ditt företag vidare, bistå i förhandlingar och upprätta de avtal som behövs för att reglera kapitaltillskotten.
 • Gå igenom gällande förutsättningar med dig och upprätta de handlingar som behövs för att skydda ditt företag om du blir sjuk eller dör.
Solveig Aspholm, Solveig Aspholm Advokat AB

Våra konsulter inom krishantering

Malin Burman, kriskonsult på Kriskonsulterna

Finns i Östersund och arbetar över hela landet. Stöttar företag och organisationer att skapa trygghet på arbetsplatsen. Våra tre huvudområden är krishantering/krisberedskap, arbetsmiljö och utbildningar i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Det viktigaste vi kan göra för dig nu är att:

 • Bistå i att utveckla krisplaner och genomföra riskanalyser.
 • Hjälpa till att organisera krisstöd för verksamhet och personal.
 • Skräddarsy rådgivning utifrån aktuell bransch/verksamhetsområde.

Att arbeta med krishantering ger trygghet i din organisation. Verksamheter med förankrade planer har kortare återhämtningstid efter krissituationer och snabbare respons när något händer.

Malin Burman, kriskonsult på Kriskonsulterna

Johanna Schalander, kriskonsult, Practise Risk

Arbetar med risk- och krishantering före, under och efter en kris eller ansträngt läge. Vi har god kunskap om både framgångsfaktorer och fallgropar för krishantering och arbetar även med rådgivning kring individreaktioner och gruppdynamiska utmaningar.

I rådande situation kan vi, med uthållighet som fokus, till exempel hjälpa ditt företag med:

 • Vägledning i effektiv krishantering och hjälp att starta upp eller utvärdera pågående arbete i syfte att säkerställa att verksamheten är på väg i rätt riktning.
 • Stöd i förandet av lägesbild som beslutsunderlag.
 • Hjälp att under pågående hantering definiera olika interna och externa funktioners roll och ansvar och hitta effektiva sätt för organisationen att koordinera insatserna som görs i krisen.
 • Stöd i kriskommunikation – formulering av kommunikativ målbild, målgruppsanalyser, budskap.
Johanna Schalander, kriskonsult, Practise Risk

Våra konsulter inom ledning

Anette Tandberg, professionell coach, Anette Tandberg AB

En erfaren ledare som de senaste 15 åren har arbetat som linjechef till VD i många olika branscher. Finns i Östersund och coachar dig som företagsledare och chef för din och företagets utveckling. De viktigaste frågorna jag kan stötta med just nu är till exempel:

 • Stöd till identifiering av nuläge och önskat läge – affärsutvecklande samtal – målformulering.
 • Stöd till framtagande av beslutsunderlag och handlingsplan för att nå önskat läge.
 • Stärka dig som ledare, bedöma helheten och rekommendera andra insatser t ex ekonomisk rådgivning och avtalsrätt.

När du står inför utmaningar kan det vara svårt ”att se skogen för alla träd”, det är många detaljer att fokusera på så det är svårt att se helhetsbilden i nuvarande situation. Just därför finns det goda skäl att få någon annans ögon på din situation, dina styrkor, eventuella hinder och inte minst att identifiera möjliga vägar till företagets överlevnad och utveckling. Det hjälper jag dig med.

Anette Tandberg, professionell coach, Anette Tandberg AB
Ove Nesterud, Xpansion

Ove Nesterud, Xpansion

Ett företag med kontor i Östersund och Sundsvall som via utbildning, rådgivning och coaching hjälper ledare och chefer att skapa lönsamma och attraktiva företag. Jag hjälper dig som företagare att bli trygg, säker och tydlig i de beslut du behöver ta och att de lösningar du tar fram hanterar både den akuta situationen och lägre sikt. Du får stöd i hur du:

 • Driver igenom och implementerar nödvändiga förändringar, omställningar och strategier så pedagogiskt, positivt och effektivt som möjligt.
 • Vänder på negativa tankar, känslor och beteenden hos dig själv och dina medarbetare för att skapa trygghet, framtidstro och handlingskraft.
 • Som ägare/chef/ledare/säljare ska agera för att skapa rätt förutsättningar för arbetet framöver.

Psykoterapijouren

I länet finns nu cirka 15 legitimerade psykoterapeuter redo att helt ideellt ta emot samtal från länsinnevånare som på något sätt drabbats av Corona och behöver få prata om det.

Det här är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län.

Hur fungerar det?

Ditt samtal kopplas via regionens växelnummer 063–153000 direkt till tjänstgörande psykoterapeut. När växeln svarar ska du fråga efter psykoterapijouren så kopplas du rätt. Jouren bemannas fram till den sista juni i en första omgång, och telefontiden är mellan klockan 18.00-20.00 vardagar.

Anonymt, gratis och med full sekretess.

Målgruppen är invånare i Jämtlands län som på något sätt drabbats av Corona och behöver prata med någon om detta. Ingen dokumentation eller journalföring sker. Även den psykoterapeut som du pratar med är anonym.

Det du kan få är råd och stöd kring psykiskt mående, medan alla frågor kring smittskydd, prognoser med mera inte berörs. Samtalet är kostnadsfritt, förutom eventuell uppringningskostnad via ditt telefonbolag.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214