Förhållningsregler för dig som har covid-19

Här finns information för dig som testats positivt för covid-19, vilket betyder en infektion med coronaviruset SARS-CoV-2. Informationen kommer från smittskyddsläkarföreningen.

Denna information är uppdaterad 2022-01-21

Vad är covid-19?

Covid-19 är en virusinfektion som oftast ger lindriga symtom som snuva, halsont, hosta och feber, men en del blir mer allvarligt sjuka med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. Andra symtom på covid-19 kan vara muskelvärk, huvudvärk, trötthet, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.

Hur smittar covid-19

Covid-19 smittar i första hand vid nära kontakter mellan personer genom droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen både vid inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun.

En infekterad person kan smitta andra redan före symtomen börjar. Tiden från det att man smittas till man blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast 3 till 4 dagar.

Hur länge är jag smittsam?

Tiden under vilken man är smittsam kan variera mellan olika personer. Allvarligt sjuka är oftast smittsamma under något längre tid än de som har en lindrig sjukdom.

 • Minst 5 dagar sedan du insjuknade är den kortaste tiden du är smittsam. Detta förutsätter att du blivit allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn. Du ska heller inte ha varit så sjuk att du behövt vårdas på sjukhus.
 • Har du kvar feber eller allmänna sjukdomssymtom mer än tre dagar, kan du vara smittsam något längre än 5 dagar. Men om du efter denna tid endast har kvar lätta symtom som rethosta och försämrat luft- och smaksinne bedöms du ändå inte vara smittsam.
 • Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller 5 dagar från provtagningsdagen. Utvecklar du symtom efter provtagningen, se ovan.

 • Om du är personal inom vård och omsorg och inte är vaccinerad med minst tre doser, bedöms du vara smittsam minst 7 dagar sedan du insjuknade. Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller 7 dagar från provtagningsdagen.
 • Om du är omsorgstagare för särskilda boende för äldre och vaccinerad med tre doser eller haft covid-19 inom tre månader, då räknas smittsamhet minst 7 dagar. Denna tid gäller även om du provtagits positiv för covid-19 men inte haft några symtom.
 • Om du är omsorgstagare för särskilda boende för äldre och inte vaccinerad med tre doser eller haft covid-19 inom tre månader, då räknas smittsamhet minst 14 dagar.
 • Om du har vårdats på sjukhus för din covid-19-infektion räknar man med att du kan vara smittsam minst 14 dagar från att du blev sjuk. Ett undantag är om du är vaccinerad med tre doser eller haft covid-19 inom tre månader, då räknas smittsamhet minst 7 dagar. Denna tid gäller även om du vårdats på sjukhus av annan orsak och covid-19 endast är en bidiagnos.
 • Om du varit svårt sjuk och behövt intensivvård för din covid-19-infektion är den smittsamma perioden längre. Det gäller även om du har en svår immunbrist. I dessa fall är du smittsam i minst 14 dagar. Din läkare ger dig besked om hur länge just du bedöms vara smittsam.

Vad jag måste tänka på för att inte smitta andra - förhållningsregler

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Det innebär att du måste följa nedanstående förhållningsregler under den smittsamma perioden. Förhållningsreglerna innebär att du:

 • inte ska gå till arbetsplats, skola eller förskola. Arbete hemifrån och distansundervisning går bra. Du ska heller inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t.ex. idrottsträning.
 • måste följa särskilda hygienrutiner: Du måste vara noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna), hosta och nysa i armvecket eller i näsduk.
 • måste berätta om att du har covid-19 om du har kontakt med personal i vård och omsorg.
 • måste komma på återbesök eller ha telefonkontakt om din läkare säger att du ska göra det.

Vad måste jag också göra för att skydda andra mot smitta?

Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att du under den period du kan vara smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll och inte resa med kollektivtrafik. Du bör försöka hålla avstånd till dem du bor med om det går t.ex. genom att vara i ett eget rum. Du kan vistas utomhus så länge du håller avstånd till andra personer.

Vad innebär smittspårning?

Smittspårning innebär att identifiera och informera personer som kan ha utsatts för smitta.

Eftersom covid-19 är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom är du enligt smittskyddslagen skyldig att medverka i smittspårning.

Vilka behöver informeras?

haft några symtom räknas perioden i stället från den dag du tog prov.

Följande personer som du haft kontakt med under den smittsamma perioden behöver informeras:

 • Hushållskontakter: personer som du någon gång under denna period delat boende med. Hushållskontakter har särskilt hög risk att bli smittade. Ett särskilt informationsblad med förhållningsregler finns till hushållskontakter.
 • Nära kontakter: personer som du träffat till exempel på arbetsplatsen, fritidsaktiviteter eller andra möten. Risken för smitta ökar om ni träffats inom 2 meters avstånd och under minst 15 minuter (sammanlagt inom ett dygn).
 • Personal inom vård och omsorg.

Det är bra om du själv snarast informerar dina kontakter om att de varit utsatta för smittrisk. Om du inte har möjlighet till detta kan smittspårningsfunktionen i din region hjälpa till.

Hur gör jag om jag behöver sjukvård för covid-19 eller någon annan sjukdom?

Ta först telefonkontakt med 1177 Vårdguiden för att få vidare hjälp till rätt ställe i vården. När du söker vård på en vårdcentral/närakut/ett sjukhus ska du direkt tala om att du har covid-19. Om du blir livshotande sjuk ring 112.

Hur överklagar jag mina förhållningsregler?

Har du fått en förhållningsregel du tycker är fel kan du ta kontakt med smittskyddsläkaren i din region.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se