Smittspårning på skolor i Jämtland Härjedalen

Följande information beskriver vilka aktiviteter och tillvägagångssätt som rekommenderas för skolor om fall av covid-19 har konstaterats bland elever eller personal.

Denna information är uppdaterad 2021-05-06

Information om smittspårning till rektorer

En person med covid-19 har varit i skolan under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att informera personer som kan ha varit utsatta för smitta om detta så kan vidare smittspridning förhindras.

Tack för din hjälp!

Vad är viktigt för att minska risken för utbrott av smitta?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att hålla avstånd. Tänk igenom alla moment under en dag för att se om det finns något mer ni kan göra för att ytterligare öka avstånd mellan grupper/personer och minska risken för smittspridning. Försök att i möjligaste mån hålla den grupp elever som har exponerats skild från andra barn inomhus, detta gäller även i fritidsverksamhet. Alla vuxna måste i möjligaste mån hålla 2 meters avstånd till varandra för att förhindra smittspridning i personalgruppen.

Vilka barn/vuxna betraktas som nära kontakter till personen med bekräftad covid-19?

En person med covid-19 har varit smittsam under den tid personen har haft symtom, samt 48 timmar innan första symtom. Om en person utan symtom har lämnat prov som påvisat covid-19 betraktas den som smittsam från provtagningsdagen. De som har träffat personen med covid-19 när den var smittsam ansikte-mot-ansikte inom 2 meters avstånd i mer än 15 minuter, inomhus, betraktas som en nära kontakt.

I skolmiljö är det viktigt att identifiera vuxna som har haft nära kontakt med den som var smittsam. Detta av flera skäl; det finns mycket som talar för att vuxna oftare än barn blir smittade och oftare i sin tur riskerar att smitta andra. Vuxna riskerar också att bli svårare sjuka än barn. Uppmana vuxna som har haft nära kontakt med den som var smittsam att omgående boka tid för provtagning även om de inte har symtom. Om provet inte påvisar covid-19 ska ett nytt prov lämnas cirka fem dagar efter att de blev utsatta för smitta.

Grundregeln är att vuxna som har utsatts för smitta bör arbeta hemifrån om det är möjligt. Möjligheten att utföra arbetet på distans för skolpersonal är ofta mycket begränsad. Då får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.

Om ett barn eller en personal befunnit sig i skolan i smittsam fas kan det vara svårt att exakt identifiera vilka barn i klassen/skolgruppen som uppfyller definitionen av nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter). Att för säkerhets skull uppmana alla elever i klassen/skolgruppen till provtagning rekommenderas för närvarande inte. Det är däremot viktigt att vårdnadshavare till barnen i klassen/skolgruppen får information om att det finns risk för smitta, att det är viktigt att vara uppmärksam på symtom och att man ska avstå inomhusaktiviteter på fritiden (textförslag 1, se nedan). Denna information bör ges riktad till den klass/skolgrupp som är aktuell. Elever som får symtom ska uppmanas att stanna hemma, boka tid för provtagning och informera skolan. Detta för att tidigt kunna upptäcka smittspridning i skolmiljön och hindra större utbrott.

Om en elev i skolmiljö tydligt uppfyller definitionen av nära kontakt bör det barnets vårdnadshavare få information om att barnet betraktas som en nära kontakt och därmed uppmanas till provtagning oavsett symtom (textförslag 2, se nedan). Exempel på sådana situationer kan vara en bänkgranne som man sitter bredvid hela skoldagen, eller att en elev kan identifieras som en nära kontakt till en personal som var smittsam. Distansundervisning kan vara aktuellt utifrån årskurs.

Vilken information bör skolan lämna till vårdnadshavare till elever som kan ha varit utsatta för smitta?

Nedan följer förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten.

Till vårdnadshavare till elever som kan ha utsatts för smitta kan du skriva (textförslag 1):

Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera vårdnadshavare till de elever som kan ha utsatts för smitta.

Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Avstå från nära kontakter utanför hushållet på fritiden under minst 7 dagar, även tex idrottsträning och musikskola. Håll barnet hemma om barnet insjuknar med symptom och boka tid för provtagning. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till skolan så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt.

Det kan finnas elever i klassen som har varit särskilt utsatta för smitta. Dessa kommer att få enskild information med uppmaning till provtagning, även om de inte har symtom. Provtagning av en större grupp elever kan bli aktuellt efter samråd mellan skolledningen och smittskydd vid misstanke om utbrott i den aktuella elevgruppen.

Till vårdnadshavare till elever som uppfyller definitionen av nära kontakt (ansikte-mot-ansikte inom 2 meter i mer än 15 minuter) kan du skriva (textförslag 2):

Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Ditt barn betraktas som en nära kontakt till den smittade. Det är inte säkert att barnet har blivit smittat, men för att undvika smittspridning uppmanas du som vårdnadshavare att så snart som möjligt tillse att ditt barn lämnar prov för covid-19, även om det inte har några symtom. Detta i samråd med smittskyddet. I väntan på provsvar [sker undervisning på distans/får barnet gå till skolan så länge barnet inte har symtom-här skriver du som verksamhetsansvarig ert beslut].

Fortsätt vara uppmärksam på symtom, även lindriga, även om provet inte visar covid-19. Avstå från nära kontakter utanför hushållet på fritiden under minst 7 dagar, även tex idrottsträning och musikskola. Håll barnet hemma om barnet insjuknar med symptom och boka tid för provtagning. Vi är tacksamma om du meddelar provsvar till skolan så att ett eventuellt utbrott kan upptäckas tidigt.

Ska jag informera om vem det är som har covid-19?

Nej. Du ska aldrig uppge vem som har covid-19.

Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Ta gärna kontakt med smittskyddet om du får kännedom om nya fall av covid-19 där vederbörande har befunnit sig på skolan i smittsamt skede av infektionen eller om du känner oro kring en uttalad sjukfrånvaro. Vid flera fall av covid-19 smitta i samma grupp/klass under senaste veckan kan det bli aktuellt att en större grupp personal/elever uppmanas till provtagning. Innan du kontaktar smittskyddsenheten är det bra om du har bildat dig en överblick över situationen.

Du kan förbereda dig genom att svara på frågorna i det här formuläret. Word, 30.4 kB.

Tillfällig övergång till distansundervisning bör övervägas vid flera fall i en klass på högstadie- och gymnasienivå. Det är huvudman, ibland delegerat till rektor, som fattar ett sådant beslut efter samråd med smittskyddsläkare.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som ansvarar för smittspårning i förskola/skola har frågor kan du maila Smittskydd Jämtland Härjedalen på smittskydd.vardhygien@regionjh.se.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se