Kulturpolitiska målen

De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och är även gällande för den regionala kulturpolitiken.

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Regionens övergripande mål som har koppling till kulturen i den regionala utvecklingsstrategin är att:

  • fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga
  • den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet
  • fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214