Organisationsbidrag

Ansökan om bidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2020 ska göras senast 31 oktober 2019. Till ansökan ska bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2018.

Fördelning av bidrag görs till ett antal organisationsgrupper. Läs noggrant igenom formuläret nedan samt bidragsreglerna till höger.

Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig och alla begärda bilagor har inkommit.

Ansökan nedan ska vara regionen tillhanda senast 31 okt 2019. Ansökningar inkomna efter detta datum kommer ej att behandlas.

Vi hanterar personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter på https://regionjh.se/gdpr 

Läs detta innan ni fyller i formuläret!

Vi rekommenderar att ni skriver ansökan i vanligt ordprogram och sedan kopierar in texten i formuläret. på så vis riskerar ni inte att förlora något om ansökan inte skulle skickas in av någon anledning.

Om ni har fyllt i ansökan på rätt sätt och skickat in så ska ni få en bekräftelse till den e-postadress ni har angett. Får ni ingen bekräftelse så betyder det att något har blivit fel och ni behöver skicka in ansökan på nytt.

Ange organisationstyp * (obligatorisk)
Se även bidragsreglerna till höger för mer information om organisationstyperna.
CategoriesIngår organisationen i en grupp av organisationer som söker bidrag tillsammans? * (obligatorisk)
Ingår organisationen i en grupp av organisationer som söker bidrag tillsammans?Varje organisation gör en egen ansökan.

Ange vilka kommuner i länet som har lokalavdelningar eller lokalföreningar
Ange vilka kommuner i länet som har lokalavdelningar eller lokalföreningar


Detta gäller organisationer som har andra föreningar som medlemmar, till exempel Idrottsförbundet och Handikappsamverkan, eller de organisationer som har anslutna lokalföreningar

Medlem är den som erlagt stadgeenlig medlemsavgift. Detta gäller ej studieförbund.

Gäller endast Ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund

Gäller endast Ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund

Beskriv kortfattat hur organisationen arbetar för att främja jämställdhet och jämlikhet

Beskriv kortfattat hur verksamheten svarar upp mot organisationsbidragets målområden.

Beskriv kortfattat den planerade verksamheten för 2020.
Studieförbundsstatistik
Nedanstående uppgifter gäller endast studieförbundens verksamhet. Folkbildning Mittnorrland/SISU Idrottsutbildarna

Bifogade filer
Till ansökan ska, för verksamhetsåret 2018, bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, underskriven revisionsberättelse samt för verksamheten relevant statistik över aktiviteter i respektive kommun. För studieförbunden ska även redovisning av kvalitetsarbete bifogas. Bilagorna kan vara av filtyperna .doc, .xls eller .pdf. Bilagorna kan också skickas per post till Region Jämtland Härjedalen, Organisationsbidrag, Kulturen, 831 83 ÖSTERSUND
Tillgänglighet
Tillgänglighet handlar i det här fallet om att verksamheten ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet

Intygande * (obligatorisk)
Organisationen kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder.
Intygande


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214